Έκτακτο βοήθημα 1.000 ευρώ σε κάθε πρώην μισθωτό της επιχείρησης ΙΚΟ PRESS αποφάσισε να καταβάλλει ο ΟΑΕΔ. Με τη σύμφωνη γνώμη και της αναπληρώτριας υπουργού Εργασίας, κ.Ράνιας Αντωνοπούλου, ο Οργανισμός αποφάσισε τη χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης στους συγκεκριμένους εργαζόμενους αφού βρίσκονται σε οικονομικό αδιέξοδο μιας και τους οφείλονται δεδουλευμένες αποδοχές πολλών μηνών.

Η απόφαση αφορά κάθε μισθωτό της επιχείρησης που κατά τη δημοσίευσή της:

α) Έχει λάβει παροχές αφερεγγυότητας από τις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ σύμφωνα με το π.δ. 1/1990 (Α΄ 1), όπως ισχύει.

β) Δεν απασχολείται σε άλλον εργοδότη.

Η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης του γίνεται μετά:

α) Την προσκόμιση καταλόγου από τη Συντονιστική Επιτροπή Εργαζομένων «ΙΚΟ PRESS AE», στον οποίο αναγράφονται τα εξής στοιχεία:

i. To ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο και το Μητρώνυμο κάθε δικαιούχου.

ii. Ο αριθμός της αστυνομικής του ταυτότητας ή ο αριθμός διαβατηρίου προκειμένου περί αλλοδαπών.

iii. Ο αριθμός του Μητρώου κοινωνικής του ασφάλισης (AMΚΑ).

iv. Ο αριθμός του φορολογικού του Μητρώου (ΑΦΜ).

ν. Ο αριθμός του ατομικού ή κοινού τραπεζικού λογαριασμού του (με πρώτο όνομα του δικαιούχου της ως άνω οικονομικής ενίσχυσης), καθώς και του Διεθνούς Αριθμού Τραπεζικού Λογαριασμού του (ΙΒΑΝ).