Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης  ανακοινώνει την απόσυρση της πρώτης συγκεντρωτικής καρτέλας (tab) ΕΕΠ από το Βιβλίο Εργασίας Υπολογιστικού Φύλλου Excel που περιέχει τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης υποψήφιων αναπληρωτών και ωρομισθίων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) των κλάδων/ ειδικοτήτων ΠΕ21-26, ΠΕ22, ΠΕ23, ΠΕ24, ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29, ΠΕ30 και ΔΕ1 καθώς και τον Πίνακα Απορριπτέων με τους υποψηφίους που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της Πρόσκλησης. Οι υπόλοιπες καρτέλες του Βιβλίου Εργασίας Υπολογιστικού Φύλλου Excel που περιέχουν τους πίνακες κατά κλάδο και ειδικότητα ισχύουν ως έχουν.

Οι προσωρινοί πίνακες έχουν αναρτηθεί στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτωνhttp://www.minedu.gov.gr/ekpaideutikoi-m/anaplirotes-new/ebep-anapl και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπ/σης Κρήτης.

Σας εφιστούμε την προσοχή πως δεν έχουν αλλάξει οι ημερομηνίες υποβολής ενστάσεων. Ως εκ τούτου οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση στο Α.Σ.Ε.Π.  από Πέμπτη , 15/6/2017 έως και Δευτέρα , 19/6/2017, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr).

“Για την ηλεκτρονική υποβολή των ενστάσεων απαραίτητη προϋπόθεση είναι η Εγγραφή στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΑΣΕΠ, στη διαδρομή: «Πολίτες-> Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες» η οποία πραγματοποιείται με:

και στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας τα Στοιχεία Σύνδεσης, οι υποψήφιοι προχωρούν στην «Είσοδο Μέλους» και στην επιλογή .

Οι υποψήφιοι που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Α.Σ.Ε.Π. προχωρούν στην «Είσοδο Μέλους» χρησιμοποιώντας τα Στοιχεία Σύνδεσης. Για τη διευκόλυνση των υποψηφίων παρέχεται ειδικά σχεδιασμένος σύνδεσμος «Ξέχασα τον κωδικό μου» στη διαδρομή: «Πολίτες ->Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες».

Σημειώνεται ότι για την ηλεκτρονική υποβολή των ενστάσεων, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη ενεργού λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

Στον ιστότοπο του ΑΣΕΠ έχει αναρτηθεί Εγχειρίδιο με αναλυτικές οδηγίες χρήσης για τη συμπλήρωση των πεδίων της ένστασης.”

Ο πίνακας σε μορφή xls