Στους σαράντα (40) ανέρχεται ο αριθμός των εισαγομένων σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Εθνικής Ασφάλειας για το εκπαιδευτικό έτος 2017-2018, ύστερα από την υπ΄αριθμ.πρωτ. 1728/17/1005138/19-05-2017 απόφαση  του Προϊστάμενου του Επιτελείου του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας (ΑΔΑ: 6ΘΣΔ465ΧΘ7-ΕΓ1).

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, οι τρεις (3) θα είναι πολιτικοί υπάλληλοι των Υπουργείων και των Υπηρεσιών του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής καθορίζονται με τις διατάξεις των άρθρων 16, 17 και 18 του π.δ 380/96, όπως ισχύει.

Οι πολιτικοί υπάλληλοι πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένοι για τον χειρισμό θεμάτων Κρατικής Ασφάλειας (χειρισμός εμπιστευτικών – απορρήτων εγγράφων κ.λ.π.), θα πρέπει να ανήκουν στην κατηγορία ΠΕ, να έχουν βαθμό Α’  και ηλικία που συνεπάγεται δυνατότητα περαιτέρω παραμονής τους στην υπηρεσία για πέντε (5) έτη τουλάχιστον και να μην υπερβαίνουν το 55ο έτος της ηλικίας τους (γεννηθέντες την 31-12-1962 και εντεύθεν).

Κατά το χρόνο της εκπαίδευσης που θα διαρκέσει από τις 11-9-2017 έως 4-5-2018, οι υπάλληλοι – σπουδαστές αποσπώνται στη Σχολή Εθνικής Ασφαλείας, απαλλασσόμενοι των καθηκόντων τους.

Για περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να ανατρέξουν στην υπ’αριθμ.1728/17/1005138/19-05-2017 απόφαση  (ΑΔΑ: 6ΘΣΔ465ΧΘ7-ΕΓ1).