Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας της κυβέρνησής μας να ανασυγκροτήσει τη δημόσια διοίκηση, έχουμε αναλάβει μια εξαιρετικά σημαντική δέσμευση. Να διαμορφώσουμε ένα διαφανές, αξιοκρατικό και λειτουργικό σύστημα επιλογής προϊσταμένων. Ένα σύστημα επιλογής προϊσταμένων με σαφή και προδιαγεγραμμένα κριτήρια επιλογής, με στόχο την ανάδειξη των καταλληλότερων να αναλάβουν θέσεις ευθύνης.

Στο πλαίσιο αυτό, ευρισκόμενοι ήδη στην τελική ευθεία για την έκδοση των σχετικών προκηρύξεων για τις θέσεις Γενικών Διευθυντών, προβαίνουμε σήμερα σε ορισμένες τελικές ρυθμιστικές παρεμβάσεις με στόχο: την επιτάχυνση της διαδικασίας, την αποσαφήνιση των κριτηρίων επιλογής, αλλά και τη διεύρυνση του αριθμού των υποψηφίων που μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις.

Πιο συγκεκριμένα, οι ρυθμίσεις που εισάγουμε σήμερα προς ψήφιση διευρύνουν τις δυνατότητες για μοριοδότηση της επιμόρφωσης υπαλλήλων από πιστοποιημένους φορείς. Ταυτόχρονα,εξορθολογίζονται οι προϋποθέσεις συμμετοχής και η μοριοδότηση άσκησης καθηκόντων ευθύνης κατά την επιλογή προϊσταμένων. Ξεκαθαρίζεται πλέον ότι απαιτείται πραγματική άσκηση καθηκόντων ευθύνης στις θέσεις προς πλήρωση και όχι η κατά πλάσμα δικαίου εξομοιούμενη προς αυτή.

Περαιτέρω, προβαίνουμε σε μια σημαντική παρέμβαση για την εξοικονόμηση χρόνου και κόστους: Σε περίπτωση κένωσης θέσης προϊσταμένου κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους της θητείας δεν προκηρύσσεται εκ νέου η θέση, αλλά σε αυτήν τοποθετείται για το υπόλοιπο της θητείας ο επόμενος στον οικείο πίνακα κατάταξης, εφόσον δεν έχει τοποθετηθεί σε άλλη θέση ευθύνης του ίδιου επιπέδου.

Επιπλέον, με στόχο την επιτάχυνση της διαδικασίας, αποκλειστικά για την έκδοση της πρώτης προκήρυξης θέσεων προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων κατ’ εφαρμογή του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως αντικαταστάθηκε με τον ν. 4369/2016, ορίζεται ότι η εξέταση των αιτήσεων αναγνώρισης προϋπηρεσίας των υποψηφίων που εκκρεμούν κατά την έκδοση της εν λόγω προκήρυξης θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας στην προκήρυξη, προκειμένου στη συνέχεια να ληφθεί υπόψη κατά τη διαδικασία της επιλογής προϊσταμένων.

Όπως ήδη ανέφερα, βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για μια ριζική ανανέωση του δημοσίου τομέα. Σε αντίθεση με τα βραχύβια συστήματα επιλογής προϊσταμένων των προηγουμένων κυβερνήσεων, τα οποία άλλωστε απέτυχαν και έμειναν ανεφάρμοστα, δική μας πρόθεση είναι να περάσουμε από τη θεωρία στην πράξη. Να πραγματοποιήσουμε κρίσεις και να οικοδομήσουμε διοικητικές υπηρεσίες με αξιοκρατία, διαφάνεια, ισότητα και προπάντων προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση των πολιτών μας.

 

Δευτερολογία

 

ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ:

 

http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/bbb19498-1ec8-431f-82e6-023bb91713a9/9998839.pdf