Εξαιρούνται από την υποχρέωση απόδοσης ΦΠΑ οι δωρεές τροφίμων για την κάλυψη αναγκών των μαθητών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης.