Το Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής ανέθεσε σε επιτροπή (υπό τον καθηγητή Πολυμέρη Βόγλη) να εκπονήσει νέα Προγράμματα Σπουδών για το μάθημα της Ιστορίας στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση. Η επιτροπή κατέθεσε το Σχέδιο Προγραμμάτων Σπουδών για το Μάθημα της Ιστορίας στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση.

Το συγκεκριμένο Σχέδιο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Στο ΥΠ.Π.Ε.Θ. έλαβαν χώρα δύο συναντήσεις: στην πρώτη (26-04-2017) τοποθετήθηκαν επί του Σχεδίου εκπρόσωποι Πανεπιστημιακών Τμημάτων, ενώ στη δεύτερη (15-05-2017) το λόγο έλαβαν σχολικοί σύμβουλοι (πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) και εκπρόσωποι επιστημονικών ενώσεων. Στις συναντήσεις παρέστησαν και διατύπωσαν τις θέσεις τους τα μέλη της επιτροπής εκπόνησης του Σχεδίου.

Στη μεγάλη τους πλειοψηφία οι ομιλητές αποδέχθηκαν την ανάγκη αλλαγής των υπαρχόντων Προγραμμάτων Σπουδών, επεσήμαναν τις αδυναμίες του μαθήματος στην τωρινή μορφή του, συναίνεσαν στις προτεινόμενες αλλαγές και τοποθετήθηκαν θετικά απέναντι στη γενικότερη φιλοσοφία του προτεινόμενου Σχεδίου. Πολλοί διατύπωσαν παρατηρήσεις, σχόλια και ενστάσεις τα οποία η επιτροπή δήλωσε ότι θα λάβει υπόψη της προκειμένου να καταθέσει μία νεότερη εκδοχή του Σχεδίου, η οποία θα αποτελεί προϊόν της διαβούλευσης.

Το Ι.Ε.Π. δια του Προέδρου του διατύπωσε τις θερμές του ευχαριστίες για την άνευ αμοιβής προσφορά πολύτιμης εργασίας από τα μέλη της επιτροπής και τους επιστημονικούς τους συνεργάτες. Τόνισε δε την πλήρη στήριξη και συμπαράσταση προς αυτούς ενόψει της αήθους συκοφαντίας που υφίστανται από συγκεκριμένες πηγές.