ΑΠΕ/ΜΠΕ

Καθορίστηκαν με υπουργικές αποφάσεις οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή και την υλοποίηση επτά βασικών παραγωγικών μέτρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας (ΕΠΑΛΘ) 2014-2020, συνολικού ύψους περίπου 118 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ οι εν λόγω αποφάσεις αφορούν:

  • τρία μέτρα για τις «Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια», συνολικής δημόσιας δαπάνης 60.158.782 €.
  • το μέτρο της «Μεταποίησης προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας», συνολικής δημόσιας δαπάνης 50.000.000 €.
  • δύο μέτρα για τον εκσυγχρονισμό των αλιευτικών σκαφών, συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 4.750.000 € και
  • ένα μέτρο για επενδύσεις επί του σκάφους με σκοπό «την προστιθέμενη αξία, την ποιότητα των προϊόντων και τη χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων, καθώς και την άμεση εμπορία των προϊόντων από το σκάφος», συνολικής δημόσιας δαπάνης 2.000.000 €.
  • την καταβολή ενίσχυσης για την προετοιμασία των προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης στο πλαίσιο εφαρμογής της Προτεραιότητας 4 «Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής» του ΕΠΑλΘ 2014-2020, (Προγράμματα Leader) ύψους 781.000 €.

Περισσότερες πληροφορίες δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ