Μειώνεται, με υπουργική απόφαση (ΦΕΚ τ.Β 1492),  το ύψος του ανταλλάγματος χρήσης, για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις σε εκτάσεις δασικού χαρακτήρα. Το τίμημα αυτό επιβάλλεται ως διατήρηση του περιβαλλοντικού ισοζυγίου, εξαιτίας της αλλαγής χρήσης αυτών των εκτάσεων.

Συγκεκριμένα η ΚΥΑ καθορίζει το αντάλλαγμα χρήσης για τις εκτάσεις δασικού χαρακτήρα που καλλιεργούνται γεωργικά και των οποίων η μορφή άλλαξε από δάσος σε αγρό έως το 2007, ως εξής και ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της περιοχής που έχει γίνει η επέμβαση:

(α) σε δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις, το αντάλλαγμα χρήσης υπολογίζεται στο 20% της καθοριζόμενης αξίας τους (αξία δάσους)

(β) σε ιδιωτικά δάση και δασικές εκτάσεις, το αντάλλαγμα χρήσης υπολογίζεται στο 12,5% της καθοριζόμενης αξίας τους,

(γ) σε δημόσιες εκτάσεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του    νόμου 998/1979 ως ισχύει (χορτολιβαδικές ή βραχώδεις ή πετρώδεις), το αντάλλαγμα χρήσης υπολογίζεται στο 15% της καθοριζόμενης αξίας τους.

Επιπλέον, για τις εκτάσεις που άλλαξαν χρήση από δάσος σε αγρό από το 1975 έως το 2007, υπάρχει πρόσθετη επιβάρυνση, της τάξης του 10% της «αξίας δάσους», που θα καλύπτει τη «δαπάνη αναδάσωσης». Οπότε, τα ποσοστά για τις ανωτέρω κατηγορίες εκτάσεων διαμορφώνονται σε 30%, 22,5% και 25%, αντίστοιχα.

Οι εκτάσεις προ του 1975 δεν υπόκεινται στη «δαπάνη αναδάσωσης».

Το αντάλλαγμα χρήσης μπορεί να καταβληθεί σε 100 δόσεις με ελάχιστη δόση 30 ευρώ.

Η μείωση αυτή συμπληρώνει τη μείωση που προέβλεψε ο νόμος 4467/2017 στο κόστος εξαγοράς μιας έκτασης δασικού χαρακτήρα που άλλαξε χρήση για γεωργική εκμετάλλευση πριν το 1975, όπου προβλέπεται πια η καταβολή του ¼ της αντικειμενικής αξίας. Με τον ίδιο νόμο έχουν επέλθει και σημαντικές βελτιώσεις των απαιτήσεων της αίτησης που υποβάλλουν στις Δασικές Υπηρεσίες οι αγρότες και καλλιεργητές, αφού δεν απαιτείται πια υποβολή οικονομοτεχνικής μελέτης για τις εκτάσεις που εκχερσώθηκαν μεταξύ 1975-2007, εφόσον αυτές είναι ενταγμένες στο ΟΣΔΕ, ενώ σε όλες τις παραπάνω εκτάσεις επιτρέπεται πια η ύπαρξη μικροεγκαταστάσεων (υπόστεγα, μετρητές ΔΕΗ, δεξαμενές, γεωτρήσεις, κλπ) που εξυπηρετούν τη γεωργική καλλιέργεια.

 

Ακολουθεί τεχνικό παράρτημα επεξήγησης και παραδειγμάτων εφαρμογής της ΚΥΑ:

Οι τροποποιήσεις στο αντάλλαγμα χρήσης και στο κόστος αναδάσωσης που επέρχονται με την συγκεκριμένη ΚΥΑ, σε σύγκριση με τις παλαιότερες τιμές, απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα :

  Παλιό καθεστώς Νέο καθεστώς Μείωση κόστους
  Ποσό Τρόπος πληρωμής Ποσοστό Τρόπος πληρωμής
Για όλες τις εκτάσεις
Δημόσιες 50% της αξίας δάσους Εφάπαξ 20% της αξίας δάσους 100 δόσεις 60%
Ιδιωτικές 30% της αξίας δάσους 12,5% της αξίας δάσους 58,33%
Χορτολιβαδικές 40% της  αξίας δάσους 15% της αξίας δάσους 62,5 %
Επιπλέον ποσό για τις εκτάσεις που εκχερσώθηκαν μεταξύ 1975-2007
Δαπάνη αναδάσωσης 621,25 €/στρ Εφάπαξ 10% της αξίας δάσους 100 δόσεις Κατά μέσο όρο 90%

Παραδείγματα υπολογισμού του κόστους εξαγοράς ή απόκτησης χρήσης  εκτάσεων δασικού χαρακτήρα, που καλλιεργούνται (με υπόθεση αξίας 600 €/στρ τόσο για την αντικειμενική, όσο και γι αυτή του δάσους):

Α) Εξαγορά έκτασης για καλλιέργεια που ξεκίνησε πριν το 1975, σε δημόσιες εκτάσεις δασικού χαρακτήρα:

Παλιές διατάξεις :       500 €/στρ (τα 200 € για κυριότητα σε 4 δόσεις, τα 300 € εφάπαξ).

Νέες διατάξεις:           270 €/στρ σε 100 δόσεις

Μείωση κόστους        46%

Β) Κόστος έγκρισης επέμβασης (χρήση) για καλλιέργεια που ξεκίνησε πριν το 1975, σε δημόσιες εκτάσεις δασικού χαρακτήρα.

Παλιές διατάξεις:        Δεν υπήρχε δυνατότητα απόκτησης μόνο της  χρήσης της έκτασης. Ο καλλιεργητής όφειλε να αιτηθεί την εξαγορά με 500 €/στρ, (περίπτωση Α)

Νέες διατάξεις:           120 €/στρ σε 100 δόσεις

Μείωση κόστους        76%

Γ) Κόστος έγκρισης επέμβασης (χρήση) για καλλιέργεια που ξεκίνησε πριν το 1975, σε ιδιωτικές εκτάσεις δασικού χαρακτήρα:

Παλιό καθεστώς:        180 € εφάπαξ για τη χρήση

Νέες διατάξεις:           75 €/στρ σε 100 δόσεις

Μείωση κόστους        58,3%

Δ) Κόστος έγκρισης επέμβασης (χρήση) για καλλιέργεια μετά το 1975 έως το 2007, σε δημόσιες εκτάσεις δασικού χαρακτήρα:

Παλιές διατάξεις:        921,25 €/στρ σε 100 δόσεις

Νέες διατάξεις:           180 €/στρ σε 100 δόσεις

Μείωση κόστους        80,5%

Ε) Κόστος έγκρισης επέμβασης (χρήση) για καλλιέργεια μετά το 1975 έως το 2007, σε ιδιωτικές εκτάσεις δασικού χαρακτήρα:

Παλιές διατάξεις:        801,25 €/στρ σε 100 δόσεις

Νέες διατάξεις:           135 €/στρ σε 100 δόσεις

Μείωση κόστους        83,2%