Ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι Αθήνας προκηρύσσει την πλήρωση έντεκα (11) θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ