ΑΠΕ/ΜΠΕ

Η Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης αποφάσισε την πρόσληψη 183 ατόμων για την κάλυψη εποχικών θεσεων του εργοστασίου Πλατέος, στο Πλατύ της Ημαθίας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας.

Διαβάστε την ανακοίνωση εδώ.