Με νομοτεχνική βελτίωση για τα ειδικά μισθολόγια στο πολυνομοσχέδιο «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις» επέρχεται τελικά σταθεροποίηση έως και αύξηση στο σύνολο των αποδοχών των ερευνητών, των μελών ΔΕΠ και των ιατρών. Ταυτόχρονα, ικανοποιείται το πάγιο αίτημα των πανεπιστημιακών και ιατρών για ενσωμάτωση των επιδομάτων στο μισθό.

Αναλυτικά οι νομοτεχνικές βελτιώσεις:

Επιδόματα

Ειδικό επίδομα διδασκαλίας και έρευνας ως εξής:

α. Μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων:

i. Καθηγητής πεντακόσια ευρώ (500 €)

ii. Αναπληρωτής Καθηγητής τετρακόσια πενήντα ευρώ (450 €)

iii. Επίκουρος Καθηγητής τετρακόσια ευρώ (400 €)

iv. Λέκτορας διακόσια πενήντα ευρώ (250 €)

β. Μέλη Ε.Π. των Ανωτάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Τ.Ε.Ι.), μέλη Δ.Ε.Π. των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), Εκπαιδευτικό Προσωπικό της Ανωτάτης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), Διδακτικό Προσωπικό των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.) και των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.), καθώς και καθηγητές της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.):

i. Καθηγητής πεντακόσια ευρώ (500 €)

ii. Αναπληρωτής Καθηγητής τετρακόσια πενήντα ευρώ (450 €)

iii. Επίκουρος Καθηγητής τετρακόσια ευρώ (400 €)

iv. Λέκτορας διακόσια πενήντα ευρώ (250 €)

Ειδικό επίδομα έρευνας,  ως εξής:

α. Γενικός Διευθυντής ή Διευθυντής Ερευνητικού Κέντρου, Ινστιτούτου και αυτοτελούς Ερευνητικού Ινστιτούτου, Πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.) τετρακόσια ευρώ (500€).

β. Ερευνητής Α΄πεντακόσια ευρώ (500 €).

γ. Ερευνητής Β’ τετρακόσια πενήντα ευρώ (450 €)

δ. Ερευνητής Γ΄τετρακόσια ευρώ (400 €)

ε. Ερευνητής Δ’ διακόσια πενήντα ευρώ (250 €)

στ. Ε.Λ.Ε. Α’ τριακόσια πενήντα ευρώ (350 €)

ζ. Ε.Λ.Ε. Β’ τριακόσια είκοσι ευρώ (320 €)

η. Ε.Λ.Ε. Γ΄διακόσια ενενήντα ευρώ (290 €)

θ. Ε.Λ.Ε. Δ’ διακόσια εβδομήντα ευρώ (270 €)

Στους Ιατρούς και Οδοντιάτρους του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), στους έμμισθους ειδικευόμενους ιατρούς και στους Επικουρικούς Ιατρούς, επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης, οριζόμενο ως εξής:

α. Συντονιστής Διευθυντής και Διευθυντής τριακόσια σαράντα ευρώ (340 €)

β. Επιμελητής Α’ διακόσια ενενήντα πέντε ευρώ (295 €)

γ. Επιμελητής Β’ διακόσια ογδόντα ευρώ (280 €)

δ. Ειδικευόμενος διακόσια τριάντα ευρώ (230 €)

Στους Ιατρούς Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ., που υπηρετούν στη Διεύθυνση Κ.Ε.Δ.Υ. του Υπουργείου Υγείας ή στις Διευθύνσεις Υγείας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων ή Περιφερειών, καταβάλλονται τα επιδόματα των περ. Γ, Δ και Ε της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, καθώς και το επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης της περίπτωσης Α της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου οριζόμενο ως εξής:

α. Συντονιστής Διευθυντής και Διευθυντής διακόσια πενήντα ευρώ (250€)

β. Επιμελητής Α’ διακόσια δέκα ευρώ (210€)

γ. Επιμελητής Β’ διακόσια ευρώ (200 €)