Διευκρινήσεις σχετικά με τη λειτουργία του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Κληρώσεων για Δημόσιες Συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών», δίνει με εγκύκλιο του, ο υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Στην εγκύκλιο σημειώνεται ότι οι διατάξεις της απόφασης, έχουν εφαρμογή στις διαδικασίες
απευθείας ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών & λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, του άρθρου 118 του ν.4412/2016, των οποίων η
εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη των 20.000,00 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ.
Σύμφωνα με το άρθρο 118 παρ. 5 του ν.4412/2016, για την επιλογή του αναδόχου διενεργείται υποχρεωτικά δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση μέσω του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Κληρώσεων (Κ.Η.Σ.Κ) της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
Κάθε Αναθέτουσα Αρχή, η οποία επιλέγει να προσφύγει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, αιτείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την εγγραφή της στο Κ.Η.Σ.Κ .
Κάθε Χρήστης, υπάλληλος Αναθέτουσας Αρχής, αιτείται ηλεκτρονικά την εγγραφή
του μέσω του δικτυακού τόπου του Κ.Η.Σ.Κ. και συμπληρώνει τα απαραίτητα προσωπικά του στοιχεία: όνομα, επώνυμο, ΑΦΜ, ΑΔΤ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ειδικότητα, στην ενσωματωμένη στο σύστημα, ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής.