Η Υπουργός άκουσε τα αιτήματα της ΑΔΕΔΥ και παρουσίασε τους βασικούς άξονες πολιτικής του Υπουργείου για τη δημόσια διοίκηση, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στις μεταρρυθμίσεις που έχουν δρομολογηθεί μέσα από το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας, τους νέους οργανισμούς και τις επικείμενες κρίσεις προϊσταμένων σε όλες τις βαθμίδες της δημόσιας διοίκησης.

 Όσον αφορά το κομμάτι των διορισμών αναφέρθηκαν ο αριθμός των προσλήψεων εκείνων που προκύπτει βάσει του κανόνα προσλήψεων-αποχωρήσεων 1:4 για το 2017 και 1:3 για το 2018, η αποκατάσταση παλαιών επιτυχόντων του ΑΣΕΠ και γενικότερα η δρομολόγηση εγκεκριμένων προσλήψεων που είχαν παγώσει από το 2010, καθώς και οι προσλήψεις από αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις.

Επίσης, τονίστηκε η σταθερή θέση της κυβέρνησης για τη δημιουργία σταθερών εργασιακών σχέσεων σε αντίθεση με το χαώδες τοπίο της κατάτμησης των εργασιακών σχέσεων με πολλαπλών ειδών συμβάσεις, οι οποίες δημιουργούν καθεστώς ανασφάλειας στους εργαζόμενους και μειώνουν την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών του Δημοσίου.

Από την πλευρά της ΑΔΕΔΥ τέθηκαν ζητήματα σχετικά με τις προσλήψεις, μισθολογικά και ασφαλιστικά ζητήματα, καθώς και αυτά που αφορούν τις κρίσεις των προϊσταμένων στο Δημόσιο. Τα παραπάνω καταγράφηκαν από την Υπουργό, η οποία διαβεβαίωσε ότι θα βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με το ανώτατο όργανο των συνδικαλιστών του Δημοσίου πάντα στο πλαίσιο της θεσμικής τους συνεργασίας.

 Τέλος, η Υπουργός ανέφερε ότι κατατίθενται η νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης που αφορά την πληρωμή συμβασιούχων καθαριότητας των δημόσιων υπηρεσιών, των ανεξάρτητων αρχών,  των ΝΠΔΔ, των ΝΠΙΔ και των ΟΤΑ και η νομοθετική ρύθμιση που επιλύει ζητήματα εκκρεμών αποσπάσεων και μετατάξεων κατά το μεταβατικό στάδιο έως την έναρξη εφαρμογής του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας.

Οι δύο πλευρές συζήτησαν και συμφώνησαν ότι ο κοινωνικός αυτοματισμός χρησιμοποιήθηκε για τη στοχοποίηση του συνόλου των δημόσιων λειτουργών, με σκοπό τις απολύσεις υπαλλήλων και την απορρύθμιση του δημοσίου τομέα. 

Η Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης τόνισε ότι η διοικητική ανασυγκρότηση του κράτους αποτελεί τη βάση της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας για την έξοδο από την κρίση και κάλεσε την ΑΔΕΔΥ να συμβάλει με εποικοδομητικές προτάσεις προς την κατεύθυνση αυτή.