ΑΠΕ/ΜΠΕ

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης έχει διαδραματίσει έναν ιστορικό ρόλο καθώς είναι ο φορέας εκείνος που εκφράζει την παράδοση στις Φοιτητικές Εστίες αλλά ταυτόχρονα ζητά και επιδιώκει την ανανέωση σε όλα τα επίπεδα.

Η διασφάλιση ποιότητας ζωής στις Φοιτητικές Εστίες αποτελεί πρωτεύον στοίχημα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Η βασική αρχή που διέπει αυτή τη δυναμική είναι το υψηλό αίσθημα ευθύνης για ασφαλείς και καλύτερες συνθήκες διαβίωσης των φοιτητών-τριών και για την παροχή καλύτερης ποιότητας εκπαίδευσης στο σύνολό της.

Στο πλαίσιο αυτό, τη Παρασκευή 30 Ιούνη 2017 ο Πρόεδρος Δ.Σ./Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. κος Θεόδωρος Μπλίκας, συναντήθηκε με εκπροσώπους των συλλόγων Οικοτρόφων ΦΕΑ, ΦΕΕΜΠ και της επιτροπής αγώνα ΦΕΠΑ, διαβεβαιώνοντάς τους ότι κανονικά θα παρέχονται από 1-7-2017 οι υπηρεσίες συντήρησης των ΦΕΑ, ΦΕΠΑ, ΝΕΕΜΠ, ΦΕΖ και ΑΣΠΑΙΤΕ, όπως και συμβαίνει.

Επιπρόσθετα πρέπει να αναφερθεί πως η πολιτική θέση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και της Διοίκησης του Ιδρύματος συγκλίνει με τις θέσεις των φοιτητών σχετικά με τη δρομολόγηση προσλήψεων μονίμου προσωπικού στις Φοιτητικές Εστίες διαχειριστικής ευθύνης Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και όχι με την ανάθεση σε εξωτερικούς αναδόχους υπηρεσιών για την καθαριότητα, σίτιση, φύλαξη και συντήρηση εγκαταστάσεων.

Πρέπει να αναδειχθεί όμως ότι από το 2011 οπότε και μεταφέρθηκαν οργανικές θέσεις, προσωπικό, εξοπλισμός και αρμοδιότητές οργάνωσης και λειτουργίας των Εστιών από το τότε Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας στα αντίστοιχα Α.Ε.Ι., η αποκλειστική αρμοδιότητα για προσλήψεις προσωπικού στις Εστίες ανήκει σε αυτά, όχι στο σημερινό Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Επισημαίνεται ακόμη ότι από την ισχύ του Ν.4115/2013, αρμοδιότητα του φορέα ως προς τις Φοιτητικές Εστίες είναι η κάλυψη των λειτουργικών εξόδων και η οικονομική τους διαχείριση. Επομένως το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. δύναται να καλύψει αποκλειστικά και μόνο, πλήρη και αιτιολογημένα ζητήματα των Εστιών, εκτελώντας στη συνέχεια τους αντίστοιχους διαγωνισμούς. Κατά τα λοιπά την αρμοδιότητα λειτουργίας και οργάνωσης των Φοιτητικών Εστιών έχουν αποκλειστικά τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Όσον αφορά δε στη συντήρηση των Φοιτητικών Εστιών της Αθήνας πρέπει να αναφερθεί ότι μετά από κώλυμα του αναδόχου, οπότε και ματαιώθηκε ο σχετικός ανοιχτός διαγωνισμός, και προκειμένου να καλυφθεί η υφιστάμενη κατάσταση, το Δ.Σ./Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. αποφάσισε να προχωρήσει με κατεπείγουσες διαδικασίες σε προσωρινές αναθέσεις για τη συντήρηση εγκαταστάσεων των ΦΕΑ, ΦΕΠΑ, ΝΕΕΜΠ, ΦΕΖ και ΑΣΠΑΙΤΕ. Ταυτόχρονα επαναπροκηρύσσονται διαγωνισμοί για τις παραπάνω εστίες με αναθεωρημένες πλέον τεχνικές προδιαγραφές με σκοπό την αύξηση της ποιότητας σύγχρονων υπηρεσιών και τη μείωση του κόστους και τελικό γνώμονα την στήριξη των φοιτητών-τριών με παροχές για καλύτερες συνθήκες διαβίωσης μέσα στις Εστίες κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

Το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. εξελίσσεται και ευελπιστεί να συνεχίσει να συμβάλλει στην αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων, των σημαντικών θεμάτων στις Φοιτητικές Εστίες και των αναπτυξιακών αναγκών του τόπου.

04 07 17indvim

Το έγγραφο σε μορφή pdf