Όροι Χρήσης & Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

Η δημιουργία και λειτουργία του διαδικτυακού τόπου government.gov.gr υπάγεται στον Υπουργό Επικρατείας και Κυβερνητικό Εκπρόσωπο (εφεξής «ο διαχειριστής»). Ο εν λόγω διαδικτυακός τόπος έχει αναπτυχθεί με χρήση εργαλείων ανοιχτού και κλειστού κώδικα και σκοπός του είναι να προσφέρει σε όλους τους πολίτες (εφεξής «ο χρήστης/επισκέπτης» ) υπηρεσίες ενημέρωσης και επικοινωνίας σχετικές με το έργο και τις δραστηριότητες της Κυβέρνησης .

Η χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου υπόκειται στους Όρους Χρήσης που παρατίθενται στη συνέχεια και γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση τους από τρίτους. Η χρήση του διαδικτυακού τόπου αποτελεί τεκμήριο ότι ο επισκέπτης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου. Σε περίπτωση που ο χρήστης/επισκέπτης δεν συμφωνεί με τους παρόντες όρους χρήσης, οφείλει να μην κάνει χρήση του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου.

Όροι Χρήσης

1. Δημιουργός του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου είναι το Πολιτικό Γραφείο του Υπουργού Επικρατείας και Κυβερνητικού Εκπροσώπου εκτός από αυτό της ενότητας «infogov» δημιουργός του οποίου είναι το Πολιτικό Γραφείο του Υπουργού Επικρατείας αρμόδιου για τον Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου. Το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου διατίθεται με τους ειδικότερους όρους της Ελληνικής άδειας Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Όχι Παράγωγα Έργα (CC BY-ND- v. 4.0) όπως προσδιορίζονται λεπτομερώς στη σχετική Άδεια Χρήσης [https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.el].

2.Η άδεια χρήσης οποιουδήποτε άλλου υλικού, το οποίο αποτελεί αντικείμενο Πνευματικής Ιδιοκτησίας τρίτου προσώπου (όπως φωτογραφίες ή βίντεο που θα αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο) και προστατεύεται από το Ν.2121/93 ή άλλο σχετικό νόμο, δεν καλύπτεται από την ανωτέρω άδεια χρήσης. Για τη χρήση και εκμετάλλευση του υλικού που αποτελεί αντικείμενο Πνευματικής Ιδιοκτησίας τρίτων προσώπων, ο τελικός χρήστης/ επισκέπτης θα πρέπει να αποταθεί στους δικαιούχους των σχετικών δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας για την απόκτηση των απαραίτητων αδειών χρήσης και εκμετάλλευσης.

3. Ο διαχειριστής χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια ώστε το σύνολο του περιεχομένου να διέπεται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα και διαθεσιμότητα. Ο διαχειριστής δεν ευθύνεται, σε καμία περίπτωση, για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον χρήστη/ επισκέπτη, από τη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου. Το σύνολο του περιεχομένου που διατίθεται μέσω του government.gov.gr παρέχεται «ως έχει» , χωρίς καμία εγγύηση, ρητή ή έμμεση, σχετικά με την αρτιότητα, ορθότητα, επικαιρότητα, μη παραβίαση ή καταλληλότητα του περιεχομένου για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό.

4. Αυτός ο διαδικτυακός τόπος ενδέχεται να περιέχει παραπομπές σε υπερσυνδέσμους (hyperlinks) σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων. Η παραπομπή στους ανωτέρω υπερσυνδέσμους δεν αποτελεί υιοθέτηση των απόψεων και πράξεών τους ή αποδοχή του περιεχόμενου που αυτοί εκφράζουν, δημοσιεύουν ή αναρτούν. Οι τρίτοι – φορείς των διαδικτυακών τόπων φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων τους ή για οποιαδήποτε ζημία μπορεί να προκύψει από τη χρήση αυτών, όταν ο χρήστης/επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου government.gov.gr αποκτά πρόσβαση σε αυτές. Ο διαχειριστής δεν ευθύνεται για τυχόν προβλήματα που μπορεί να προκύψουν κατά την επίσκεψη/χρήση των διαδικτυακών τόπων στους οποίους ο παρών διαδικτυακός τόπος παραπέμπει, τα οποία ανάγονται αποκλειστικά στην σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων διαδικτυακών τόπων.

5. Ο διαχειριστής καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του διαδικτυακού τόπου και δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες των διακομιστών του (servers) θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλματα, απαλλαγμένες από ιούς, κακόβουλο λογισμικό ή άλλα παρόμοια στοιχεία.

6. Δια του παρόντος διαδικτυακού τόπου δύναται να συγκεντρώνονται μη προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών/επισκεπτών των διαδικτυακών τόπων χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την καταγραφή διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP address) και άλλα παρόμοια, όπως αυτά προκύπτουν από την επικοινωνία του προγράμματος πλοήγησης και περιήγησης (web browser) με τον εξυπηρετητή (server). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη/επισκέπτη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του, ούτε και οδηγούν στην ταυτοποίηση του υπολογιστή του με οποιοδήποτε πρόσωπο. Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη/επισκέπτη όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων σελίδων του διαδικτυακού τόπου, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. Τα μη προσωπικά στοιχεία μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του προγράμματος πλοήγησης και περιήγησης ιστού (web browser) που χρησιμοποιεί ο χρήστης/επισκέπτης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τον πάροχο διαδικτυακών υπηρεσιών (ISP) και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Ο διαχειριστής δεν μεταφέρει και δεν δημοσιοποιεί προσωπικά στοιχεία των χρηστών/επισκεπτών του διαδικτυακού τόπου σε τρίτους, με την επιφύλαξη της κοινοποίησης στοιχείων προς τις αρμόδιες Αρχές, εφόσον τούτο προβλέπεται από  σχετικές ειδικές διατάξεις.

7. Όλα τα προσωπικά στοιχεία και δεδομένα του χρήστη/επισκέπτη που λαμβάνει ο διαχειριστής μέσω του διαδικτυακού τόπου τα οποία εμπίπτουν στην κατηγορία των προσωπικών δεδομένων και τα οποία συγκεντρώνονται κατά την πλοήγηση – περιήγηση και χρήση του διαδικτυακού τόπου από τους χρήστες/επισκέπτες, υπόκεινται στους παρόντες όρους καθώς επίσης και στις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου (Ν. 2472/1997, όπως ισχύει, το Ν. 3471/2006 , τα Π.Δ. 207/1998 και Π.Δ 28/2015 και το Άρθρο 8 του Ν. 2819/2000), του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 2002/58/ΕΚ) καθώς και του διεθνούς δικαίου, σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως εκάστοτε ισχύουν.

8. Ο διαχειριστής διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου, καθώς και τους όρους χρήσης αυτού, οποτεδήποτε κρίνει τούτο αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, πάντα εντός του εκάστοτε ισχύοντος νομικού πλαισίου.

9. Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του διαδικτυακού τόπου καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το ευρωπαϊκό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.

Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του διαχειριστή, στην οποία ανήκει ο διαδικτυακός τόπος και του χρήστη/επισκέπτη και δεν δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Επικοινωνία