Εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 2199/28.6.2017) με την οποία προβλέπεται ότι ο εντοπισμός τυχόν ανασφάλιστων οχημάτων με βάση τα διαθέσιμα και τηρούμενα στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ηλεκτρονικά αρχεία και το αρχείο του Κέντρου Πληροφοριών και η επιβολή ως εκ τούτου ηλεκτρονικού παραβόλου, ισχύει για διασταυρώσεις που πραγματοποιούνται από την 14.7.2017 και εφεξής.

Τυχόν ηλεκτρονικά παράβολα που έχουν εκδοθεί πριν από την παραπάνω ημερομηνία ακυρώνονται.

Ακόμα, διευκρινίζεται ότι δεν βαρύνεται με την πληρωμή του ηλεκτρονικού παραβόλου για την έκδοση ασφαλιστηρίου συμβολαίου, ακόμα κι αν το όχημα έχει περιληφθεί στο αρχείο ανασφάλιστων οχημάτων:

  • Ο αγοραστής στην περίπτωση που απέκτησε το όχημα μέχρι την ημερομηνία της εκάστοτε διασταύρωσης και από τη μεταβίβασή του σε αυτόν έως τη σύναψη ασφαλιστηρίου συμβολάιου δεν παρήλθε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) εργάσιμων ημερών.
  • Ο κληρονόμος ή οι κληρονόμοι, στην περίπτωση που ο θανών ιδιοκτήτης του οχήματος απεβίωσε μέσα σε χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών που προηγείται της εκάστοτε διασταύρωσης και είχε την πλήρη και αποκλειστική κυριότητα του οχήματος.