Με την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες 2015/2376 και 2016/881  για την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών γίνονται σημαντικά βήματα προς την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της διασυνοριακής φορολογικής απάτης και φοροδιαφυγής.

Οι νομοθετικές παρεμβάσεις που έγιναν το 2017 διεύρυναν το πεδίο εφαρμογής της υποχρεωτικής αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών, αφού πλέον οι τομείς που θα εφαρμόζεται αφορούν και:

  • τις εκ των προτέρων διασυνοριακές αποφάσεις,
  • τις εκ των προτέρων συμφωνίες ενδοομιλικής τιμολόγησης, και
  • την Έκθεση ανά Χώρα σχετικά με Ομίλους Πολυεθνικών Επιχειρήσεων με ετήσια ενοποιημένα έσοδα που υπερβαίνουν τα 750.000.000 ευρώ.

Βασικός στόχος των οδηγιών είναι η αντιμετώπιση συγκεκριμένων πρακτικών επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού των πολυεθνικών εταιριών. Η συνεργασία αυτή μεταξύ των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δίνει στο εκάστοτε κράτος-μέλος την δυνατότητα άντλησης πληροφοριών, με σκοπό την πιο άμεση αντίδραση σε περίπτωση που διαπιστώνονται επιζήμιες φορολογικές πρακτικές για την αποδοτικότερη είσπραξη των εσόδων.