Οι αγρότες που επιλέξουν τελικά να παραμείνουν για το φορολογικό έτος 2017 στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α., παρότι πληρούν το κριτήριο για την επανένταξή τους στο ειδικό καθεστώς έως τις 12.5.2017, δεν υποχρεούνται να παραμείνουν στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. για μία τριετία, αλλά από το επόμενο φορολογικό έτος μπορούν να μετατάσσονται στο ειδικό καθεστώς, όπως ορίζει εγκύκλιος ΠΟΛ 1073/10.5.2017 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Ακόμα, σημειώνεται ότι για τους αγρότες που επανενταχθούν στο ειδικό καθεστώς, δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους από 1.1.2017, ενώ δεν λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα των δηλώσεων αποθεμάτων μετάταξης που έχουν τυχόν υποβληθεί.