Διαβάστε πατώντας σε αυτόν το σύνδεσμο αναλυτικά τα παρακάτω

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει:

Α. Τη Σύσταση Εθνικού Μητρώου Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης

Β. Το Σύστημα Αξιολόγησης

Γ. Τη Βαθμολογική Διάρθρωση Θέσεων (βαθμολόγιο) και το Σύστημα Προαγωγών

Δ. Το Σύστημα Επιλογής Προϊσταμένων

Α. Εθνικό Μητρώο Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης

 • Τι αφορά
 • Ποια είναι τα οφέλη από τη σύσταση του Εθνικού Μητρώου Στελεχών
 • Ποιοι είναι οι στόχοι του
 • Τι και Ποιους αφορά
 • Πώς γίνεται η εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο
 • Πότε κατατίθενται οι υποψηφιότητες
 • Πότε και πώς διορίζονται
 • Ποιοι μπορούν να είναι μέλη του Μητρώου
 • Ποιά είναι η διάρκεια της θητείας των στελεχών που επιλέγονται
 • Ποιές είναι οι υποχρεώσεις των στελεχών που επιλέγονται
 • Ποιος έχει την ευθύνη τήρησης του Μητρώου
 • Διαγραφή από το Μητρώο και Παύση Καθηκόντων
 • Τι είναι το Ανεξάρτητο Ειδικό Συμβούλιο Επιτροπής

 

Β. Σύστημα Αξιολόγησης

 • Ποιά είναι τα οφέλη του νέου Συστήματος Αξιολόγησης
 • Αξιολόγηση – Ποιοί και πώς αξιολογούνται
 • Τι περιλαμβάνει η έκθεση αξιολόγησης
 • Ποιοί θα είναι οι αξιολογητές
 • Πώς θα προκύπτει ο βαθμός αξιολόγησης
 • Ο υποψήφιος έχει δικαίωμα ένστασης
 • Ποιο το νόημα και ο ρόλος της Στοχοθεσίας
 • Τι είναι και πώς λειτουργούν οι Ολομέλειες
 • Πώς θα λειτουργήσει η Λογοδοσία και ο Κοινωνικός Έλεγχος
 • Μοριοδότηση

Γ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ  ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ – ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ

 • Ποιές είναι οι βασικές αρχές της βαθμολογικής διάρθρωσης θέσεων
 • Πώς θα λειτουργεί το Σύστημα Προαγωγών
 • Πώς θα γίνεται η βαθμολογική ένταξη

 

Δ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ

 • Ποιά είναι τα οφέλη από το νέο σύστημα επιλογής προϊσταμένων
 • Ποιά είναι τα κριτήρια επιλογής προϊσταμένων
 • Από ποιούς γίνεται η επιλογή προϊσταμένων
 • Ποιοί μπορούν να μετέχουν στην Επιλογή Γενικών Διευθυντών
 • Ποιοί μπορούν να μετέχουν στην Επιλογή Προϊσταμένου Διεύθυνσης
 • Ποιοί μπορούν να μετέχουν στην Επιλογή Προϊσταμένου Τμήματος
 • Κριτήρια
 • Αξιολόγηση
 • Δομημένη Συνέντευξη
 • Προκήρυξη Θέσεων

 

Μπορείτε να συμβάλλετε στην τελική έκδοση  του νομοσχεδίου