ΑΠΕ/ΜΠΕ

Εκδόθηκαν οι προσκλήσεις του ΕΠΑλΘ 2014-2020  για τους αλιευτικούς λιμένες, τις ιχθυόσκαλες, τα καταφύγια και την καινοτομία στην αλιεία, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ.

Πιο αναλυτικά, εκδόθηκαν οι ακόλουθες προσκλήσεις:

  • «Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και καταφύγια για έργα χωρίς προπαρασκευαστικές ενέργειες» με συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη 36.000.000 € και,
  • «Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και καταφύγια για έργα με προπαρασκευαστικές ενέργειες» με συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη 5.000.000€.

Οι εν λόγω προσκλήσεις απευθύνονται προς τις Περιφέρειες της χώρας, τους Δήμους και τα Λιμενικά Ταμεία και περιλαμβάνουν δράσεις για επενδύσεις για τη βελτίωση των υποδομών στους αλιευτικούς λιμένες, στις ιχθυόσκαλες, στους τόπους εκφόρτωσης και στα καταφύγια, περιλαμβανομένων  των επενδύσεων σε εγκαταστάσεις για τα απόβλητα και τη συλλογή θαλάσσιων απορριμμάτων, επενδύσεις για την κατασκευή ή τον εκσυγχρονισμό αλιευτικών καταφυγίων   προκειμένου να βελτιωθεί η ασφάλεια των αλιέων κ.ά.

Η έναρξη υποβολής των προτάσεων είναι 22-6-2017 και η λήξη 30-10-2017 (για τα έργα με προπαρασκευαστικές ενέργειες) και 31-12-2018 (για τα έργα χωρίς προπαρασκευαστικές ενέργειες).

  • «Καινοτομία στην Αλιεία» με συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη 4.000.000 €. Η πρόσκληση απευθύνεται προς ερευνητικούς οργανισμούς (ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα, Τεχνολογικοί φορείς) και περιλαμβάνει δράσεις που στοχεύουν στην ανάπτυξη ή εισαγωγή  νέων ή σημαντικά βελτιωμένων αλιευτικών προϊόντων και εξοπλισμού, νέων ή βελτιωμένων συστημάτων διαχείρισης και οργάνωσης κ.α.

Περισσότερες πληροφορίες δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ.