Με νόμο που ψηφίστηκε στη Βουλή, ρυθμίζονται θέματα φορολογίας κατοχής ακινήτων με στόχο την διευκόλυνση των συναλλαγών και των πολιτών.

Πιο συγκεκριμένα:

α) σε περίπτωση αποδοχής κληρονομιάς με περισσότερους του ενός κληρονόμους, για την χορήγηση του πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ πρέπει να έχει καταβληθεί ο φόρος που αναλογεί στον κληρονόμο, χωρίς να είναι απαραίτητη η πληρωμή του φόρου και για τους υπόλοιπους κληρονόμους.

β) σε περίπτωση μεταβίβασης με αντάλλαγμα το σύνολο της ακίνητης περιουσίας φυσικού ή νομικού προσώπου, χορηγείται ένα ενιαίο πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ, χωρίς να είναι απαραίτητη η ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών από ΕΝΦΙΑ ή ΦΑΠ, εφόσον το συνολικά οφειλόμενο ποσό αποδίδεται από το συμβολαιογράφο εντός τριών εργάσιμων ημερών.

γ) σε περίπτωση εμπράγματης αγωγής, προσκομίζεται από τον υπόχρεο σε ΕΝΦΙΑ πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ ότι το ακίνητο περιλαμβάνεται στη δήλωση ΕΝΦΙΑ για τα πέντε προηγούμενα έτη, χωρίς να απαιτείται η πληρωμή του ΕΝΦΙΑ ή ΦΑΠ του εν λόγω ακινήτου ούτε η ρύθμιση των υπόλοιπων χρεών ΕΝΦΙΑ ή ΦΑΠ.