Στα πλαίσια της ενίσχυσης και της διεύρυνσης των υπηρεσιών του Γ.Ν.Ε. «Θριάσιο», στις 14.01.2017 η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, συμμετείχε για πρώτη φορά από την έναρξη λειτουργίας του νοσοκομείου, στο πρόγραμμα Γενικής Εφημερίας του.

Κατά τη διάρκεια της εφημερίας στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού αντιμετωπίστηκαν ένδεκα (11) έκτακτα περιστατικά, πέραν των τακτικών ασθενών. Από αυτούς, πέντε (5) περιστατικά ήταν χρονίως αιμοκαθαιρόμενοι και τέσσερα (4) περιστατικά ήταν νοσηλευόμενοι ασθενείς σε διάφορα κλινικά τμήματα. Επίσης δυο (2) ασθενείς προσήλθαν στο ΤΕΠ με ουραιμικό σύνδρομο, τοποθετήθηκαν ενδοφλέβιοι καθετήρες αιμοκάθαρσης και υπεβλήθησαν επειγόντως σε συνεδρία αιμοκάθαρσης. Η εφημερεύουσα ιατρός εκλήθη, επίσης στο ΤΕΠ στη διάρκεια της εφημερίας για εκτίμηση οκτώ (8) περιστατικών με νεφρολογικό πρόβλημα.