Το 2015 τα νομοσχέδια της κυβέρνησης περιλάμβαναν κατά κύριο λόγο ρυθμίσεις οι οποίες ανταποκρίνονταν σε κοινωνικά αιτήματα και έτυχαν αποδοχής από την συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών ή προέκυπταν από τις ανάγκες της διαπραγμάτευσης. Το 2016 τα νομοσχέδια της Κυβέρνησης περιλάμβαναν κυρίως ρυθμίσεις που αφορούσαν ταυτόχρονα την εφαρμογή των συμφωνηθέντων με τους εταίρους και του «παράλληλου προγράμματος» για δίκαιη ανάπτυξη με θετικό κοινωνικό πρόσημο και ανακατανομή των βαρών. H ποιοτική ανάλυση των νομοθετημάτων της Κυβέρνησης και τα στατιστικά στοιχεία σηματοδοτούν μια έντονη κινητοποίηση της Κυβέρνησης σε ένα πλαίσιο πραγματικής μεταρρυθμιστικής πορείας που προέκυψε από τον σαφή πολιτικό προσανατολισμό της Κυβέρνησης για την κάλυψη των αυξημένων κοινωνικών αναγκών.

Tα νομοθετήματα αποδεικνύουν τη σαφή βελτίωση της δικαιοπαραγωγικής διαδικασίας σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, καθώς σημειώνεται αύξηση του νομοθετικού έργου της κυβέρνησης για το έτος 2016, αφού ψηφίσθηκαν 91 νόμοι ενώ το έτος 2015, 37 και το έτος 2014, 56.

Ο μέσος όρος των κατατεθεισών τροπολογιών ανά νομοσχέδιο κατά το έτος 2015 ήταν 3,82, το 2016 ο μέσος όρος ήταν 3,3 ενώ ο αντίστοιχος μέσος όρος για το έτος 2014 ήταν 4,77. Από τα στοιχεία αυτά προκύπτουν δύο συμπεράσματα. Πρώτον ότι κατά τα έτη 2015 και 2016 σημειώθηκε σημαντική αναλογική μείωση στις τροπολογίες. Δεύτερον ότι σημειώθηκε μείωση στο ποσοστό των νομοσχεδίων στα οποία κατατέθηκαν τροπολογίες. Το κύριο θέμα όμως είναι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των τροπολογιών, που πλέον επιλύουν σημαντικά ζητήματα καθημερινότητας των πολιτών.