Με τον νόμο 4446/2016, όπως ισχύει, διαμορφώθηκε το κανονιστικό πλαίσιο για τη βραχυχρόνια εκμίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας διαμοιρασμού, η οποία διεξάγεται μέσω ψηφιακής πλατφόρμας για χρονική διάρκεια μικρότερη του έτους.

Το νέο αυτό θεσμικό πλαίσιο συνδράμει στην προσπάθεια της εξάλειψης του φαινομένου της σκιώδους φιλοξενίας, δηλαδή την  σύνδεση εκμισθωτή – μισθωτή, κυρίως, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, η οποία διευκολύνει την συναλλαγή και αμείβεται για την «μεσιτεία» της.

Το κανονιστικό πλαίσιο θα έρθει να συμπληρώσει η δημιουργία ηλεκτρονικής εφαρμογής από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, όπου εκεί ο διαχειριστής του ακινήτου βραχυχρόνιας μίσθωσης θα πρέπει να υποβάλλει δήλωση, ώστε να καταχωρηθεί στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής. Έτσι, το Ελληνικό Δημόσιο εξοπλίζεται με ένα σημαντικό εργαλείο για την σύλληψη και φορολόγηση του διαφυγόντος εισοδήματος.

Με την εισαγωγή του νομοθετικού πλαισίου για τη βραχυχρόνια μίσθωση ενθαρρύνεται η καινοτόμος και νεοφυής  επιχειρηματικότητα που συνδέεται µε την οικονομία διαμοιρασμού και προάγεται ο υγιής ανταγωνισμός. Γενικότερα διασφαλίζεται το δημόσιο συμφέρον που θίγεται από φαινόμενα παραοικονομίας, αδήλωτης εργασίας, φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής, ώστε η Πολιτεία να ικανοποιήσει την συνταγματική αποστολή της, εξασφαλίζοντας τη συνεισφορά των φορολογουμένων στα δημόσια βάρη, ανάλογα με τη φοροδοτική τους ικανότητα.