ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 

Θέματα μόνιμων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Με το παρόν άρθρο ρυθμίζονται επείγοντα ζητήματα μόνιμων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  Ειδικότερα:

Με την παράγραφο 1 εξισώνεται ο χρόνος άδειας άνευ αποδοχών που δικαιούνται οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με το χρόνο άδειας άνευ αποδοχών  που λαμβάνει το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων δυνάμει του Υπαλληλικού Κώδικα.

Με την παράγραφο 2 εξορθολογίζονται οι μονάδες μετάθεσης που δικαιούνται οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί σε υπηρεσίες και φορείς του ΥΠΠΕΘ.

Με την παράγραφο 3  προβλέπεται, προς θεραπεία της αρχής της ισότητας, ότι η προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών στα πειραματικά και τα πρότυπα σχολεία του ν. 3966/2011 (A’ 118) προσμετράται και για το μόνιμο διορισμό. Λόγω του χρόνου θέσπισης του νομοθετικού πλαισίου των πειραματικών και πρότυπων σχολείων, η προϋπηρεσία  εκπαιδευτικών στα πειραματικά και τα πρότυπα σχολεία προσμετράται επί του παρόντος μόνο για την κατάρτιση του πίνακα αναπληρωτών και όχι και για το μόνιμο διορισμό εκπαιδευτικών.

Με την παράγραφο 4  καταργείται το ΠΔ για υποχρεωτικές μεταθέσεις υπεράριθμων εκπαιδευτικών σε όλη την επικράτεια. Το καταργούμενο ΠΔ, δημιούργησε σοβαρά προβλήματα σε εκατοντάδες εκπαιδευτικούς (απομάκρυνση από οικογένειες και κοινωνικό περιβάλλον, οικονομικά λόγω χαμηλών αμοιβών κ.α.). Το Υπουργείο Παιδείας φρονεί ότι οι μεταθέσεις και οι αποσπάσεις των εκπαιδευτικών  θα πρέπει από κοινού με τις ανάγκες της υπηρεσίας για την κάλυψη των κενών να εναρμονίζονται και με το αυτονόητο δικαίωμα των εργαζομένων σε αξιοπρεπείς βιοτικές συνθήκες.

Με την παράγραφο 5  ρυθμίζονται επείγοντα ζητήματα για την υποβολή αιτήσεως μεταθέσεων εκπαιδευτικών.

Με την παράγραφο 6 καταργείται η διάταξη του άρθρου 74, η οποία  σε αντίθεση με υπερκείμενους κανόνες δικαίου προβλέπει δικαίωμα διορισμού στην εκπαίδευση σε αποφοίτους ομοταγών τμημάτων της αλλοδαπής, χωρίς την ύπαρξη αντιστοιχίας του τίτλου.

 Άρθρο…

Θέματα αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

 

Με το παρόν άρθρο ρυθμίζονται θέματα αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατά πλήρη εφαρμογή της συνταγματικώς κατοχυρωμένης αρχής της ισότητας.

Ειδικότερα, με τις παραγράφους 1 και 2 θεραπεύεται μια αδικία για τους νεότερους αναπληρωτές καθώς, με την μέχρι τούδε ισχύουσα διαδικασία μοριοδότησης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών και κατά παράβαση των αρχών της ισότητας δεν προσμετράται  η προϋπηρεσία των αναπληρωτών εκπαιδευτικών για τις σχολικές χρονιές 2010-11 και 2011-12. Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις η κατάρτιση των σχετικών πινάκων μοριοδότησης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών λαμβάνει υπόψη τη διανυθείσα από 1.9.2010 και εντεύθεν προϋπηρεσία των προσωρινών αναπληρωτών.

Στην παράγραφο 3 διασφαλίζεται ότι η προϋπηρεσία ωρομισθίων εκπαιδευτικών  σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας θα γίνει με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις με τους λοιπούς ωρομισθίους εκπαιδευτικούς.

Στην παράγραφο 4 διευκολύνεται η πρόσληψη εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οι οποίοι με τον ισχύοντα νόμο διαγράφονται από τους πίνακες αναπληρωτών για δύο χρόνια. Με την προτεινόμενη ρύθμιση οι εν λόγω εκπαιδευτικοί διαγράφονται από τους πίνακες μόνον για το σχολικό έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση της πρόσληψης, εφόσον δεν αναλαμβάνουν για οποιονδήποτε λόγο υπηρεσία εντός πέντε ημερών από την ανακοίνωση της πρόσληψής τους ή αναλαμβάνουν υπηρεσία και παραιτούνται κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους.

Με την παρ.5 επεκτείνεται το καθεστώς αδειών για συμμετοχή σε εξετάσεις λόγω σπουδών και για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, ενώ με την παρ.6 επεκτείνεται και στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς το δικαίωμα της άδειας με αποδοχές για παρακολούθηση επιμορφωτικών δράσεων, σεμιναρίων κλπ.

Άρθρο ….

Ομογενείς εκπαιδευτικοί σχολείων εξωτερικού

Στο εν λόγω άρθρο ρυθμίζονται επείγοντα και μείζονος σημασίας ζητήματα υπηρεσιακής κατάστασης των  ομογενών εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε σχολεία της αλλοδαπής.

Άρθρο ….

Θέματα απόλυσης μαθητών

Με το εν λόγω άρθρο ρυθμίζονται οι όροι απόλυσης των μαθητών του Γενικού Λυκείου.

Άρθρο…..

Απολυτήριοι τίτλοι ιδιωτικών σχολείων ισότιμων προς τα δημόσια

 

Στο άρθρο αυτό διατυπώνεται με σαφήνεια η βούληση του νομοθέτη και θεραπεύεται το αίτημα ασφάλειας δικαίου αναφορικά με το ζήτημα της θεώρησης των τίτλων απόλυσης των μαθητών, οι οποίοι εκδίδονται από τα αναγνωρισμένα ως ισότιμα προς τα δημόσια ιδιωτικά σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η εν λόγω ρύθμιση κρίνεται αναγκαία για τους εξής λόγους:

Τα ισότιμα προς τα δημόσια ιδιωτικά σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανήκουν σε μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, έχουν ιδρυθεί κατόπιν σχετικής άδειας που εδόθη απευθείας με νόμο (πχ ν.3776/1929 , νδ. 575/1970, ν.459/1974 κα) και  έχουν αναγνωρισθεί ως ισότιμα προς τα δημόσια σχολεία. Πρόκειται ουσιαστικά για τα σχολεία της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας (Αρσάκεια-Τοσίτσεια) καθώς και για το Κολλέγιο Αθηνών.  Τα εν λόγω σχολεία είχαν εξαιρεθεί εξαρχής  από την υποχρέωση υποβολής των μαθητών των ιδιωτικών λυκείων σε κατατακτήριες εξετάσεις για την λήψη ισότιμων τίτλων προαγωγής από τάξη σε τάξη, η οποία υποχρέωση ίσχυε για όλα τα λοιπά ιδιωτικά σχολεία.  Στη συνέχεια,  οι κατατακτήριες εξετάσεις στις οποίες υποβάλλονταν οι μαθητές των άλλων ιδιωτικών σχολείων καταργήθηκαν με τις διατάξεις της ερμηνευόμενης διάταξης της παραγράφου 5 του άρθρου 16 του ν.3149/2003 (Α΄ 141). Ο νομοθέτης, καταργώντας το σύστημα της εποπτείας στις εξετάσεις των ιδιωτικών σχολείων,  εκλήθη να ρυθμίσει το ζήτημα του εκδιδόμενου από τα ιδιωτικά σχολεία τίτλου σπουδών. Ως εκ τούτου προβλέφθηκε στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 16 του ν.3149/2003 ότι οι εκδιδόμενοι τίτλοι απόλυσης των μαθητών θεωρούνται από το διευθυντή της οικείας διεύθυνσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, χωρίς να αναγράφεται ρητώς ότι η διάταξη αυτή αφορά και τα αναγνωρισμένα ως ισότιμα ιδιωτικά σχολεία. Κατά συνέπεια προκύπτει ευχερώς ότι ο νομοθέτης δεν ήθελε το 2003 να υπαγάγει στο ίδιο καθεστώς τα ισότιμα με τα λοιπά ιδιωτικά σχολεία, αναφορικά με τους τίτλους σπουδών, και να μεταβάλλει έτσι το έως τότε ισχύον καθεστώς για τα ισότιμα σχολεία. Προς επίρρωση των ανωτέρω αναφέρεται η μακρόχρονη πρακτική της μη θεώρησης των τίτλων που ακολουθήθηκε για 60 και πλέον έτη.

Προκειμένου όμως να καταστεί απολύτως σαφής η βούληση του νομοθέτη και να αποφευχθούν οποιεσδήποτε αμφιβολίες ή αμφισβητήσεις ήθελε προκύψουν σχετικά με την υποχρέωση θεώρησης των απολυτήριων τίτλων των εν λόγω σχολείων, κρίνεται σκόπιμη η θέσπιση της ακόλουθης ερμηνευτικής διάταξης καθώς και η αντικατάσταση της σχετικής διάταξης του Προεδρικού Διατάγματος για την αξιολόγηση των μαθητών

Άρθρο…

Θέματα του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων, του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής  και

θέματα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 

 

Με το παρόν άρθρο ρυθμίζονται εξαιρετικώς επείγοντα ζητήματα του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων, του Ι.Ε.Π. καθώς και θέματα σχετικά με τη διενέργεια των εξετάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Συγκεκριμένα:

Στις παραγράφους 1,2 και 3 εξορθολογίζονται οι αρμοδιότητες του  Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων, προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα κακοδιοίκησης λόγω επικάλυψης αρμοδιοτήτων και να διευκολυνθεί το τεράστιας σημασίας έργο της ομαλής διεξαγωγής των πανελληνίων εξετάσεων.

Με την παράγραφο 4  ανατίθεται στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) η λειτουργία της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, η οποία είναι ένα προαιρετικό συμβουλευτικό εργαλείο για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Με τις παραγράφους 5,6 και 7 επιλύονται επείγοντα θέματα σχετικά με τη διενέργεια των πανελληνίων εξετάσεων, όπως ζητήματα αναφορικά  με τη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων διεξαγωγής τους.

Άρθρο…

Γνωμοδότηση Καλλιτεχνικών Επιτροπών και Εποπτικού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης

 

Στο άρθρο αυτό συμπεριλαμβάνεται η γνωμοδότηση των επιτροπών των Μουσικών, Καλλιτεχνικών και Εκκλησιαστικών Σχολείων καθώς και του Εποπτικού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, για ζητήματα που αφορούν στο ιδιαίτερο περιεχόμενο των προγραμμάτων σπουδών τους.

Άρθρο ….

Οργανισμός ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Με το παρόν άρθρο αντιμετωπίζονται ζητήματα του Οργανισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ. Ειδικότερα:

Με τις παραγράφους 1 και 2  επιχειρούνται ήσσονος σημασίας αλλαγές στο άρθρο 59 του Π.Δ. 114/2014, με σκοπό τη διόρθωση υφιστάμενων λαθών σχετικά με τις οργανικές θέσεις (προστίθεται μία θέση κατηγορίας ΔΕ και διαγράφεται μία θέση της ίδιας κατηγορίας) καθώς και την παροχή της δυνατότητας υλοποίησης διατάξεων της παρ. 11 του άρθρου 59 του Ν.4314/2014 (ΦΕΚ 265 Α΄/23-12-2014) περί μετατάξεων σε κενές οργανικές θέσεις του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, του Δημοσίου, που κατά τη δημοσίευση του ως άνω νόμου, ήταν αποσπασμένο τουλάχιστον για δύο (2) έτη στις Ειδικές Υπηρεσίες του πρώην Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Με τις παραγράφους 3 και 4 επιχειρείται η βέλτιστη δυνατή κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των υπηρεσιών του ΥΠΠΕΘ. Συγκεκριμένα, αφαιρείται από το Αυτοτελές Τμήμα Στελεχών Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης η αρμοδιότητα της  απόσπασης εκπαιδευτικών και διευθυντών καθώς και τα σχετικά με τη στελέχωση των Ευρωπαϊκών Σχολείων και των Σχολείων Διεθνών Οργανισμών, και μεταφέρεται η αρμοδιότητα αυτή στο Τμήμα Διοίκησης Προσωπικού της Αυτοτελούς  Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων.

Τέλος, με την παρ.5 ρυθμίζονται ζητήματα κλάδων και ειδικοτήτων του προσωπικού της Διεύθυνσης  Κτηριακής και Υλικοτεχνικής Υποδομής.

 Άρθρο…

Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού φορέων μη τυπικής εκπαίδευσης

Με το παρόν άρθρο καταργείται η δυνατότητα απόσπασης στα ΕΠΑΛ μη μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού που υπηρετεί στις Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ), στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) και στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ)

 

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

  Άρθρο ….

Θέματα μόνιμων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

 

   1. Η παράγραφος 2 της περίπτωσης Ε΄ του άρθρου 16 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άδεια χωρίς αποδοχές που χορηγείται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να παραταθεί πέρα από πέντε (5) σχολικά έτη».

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 31 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71) όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 59 του ν. 3966/2011 (Α’ 118), αντικαθίσταται ως εξής:

«Σε κάθε περίπτωση απόσπασης ως μονάδες μετά­θεσης υπολογίζονται οι προβλεπόμενες για τη σχολική μονάδα στην οποία αποσπάται ο εκπαιδευτικός. Προ­κειμένου για απόσπαση σε άλλη υπηρεσία, φορέα ή νομικό πρόσωπο υπολογίζονται οι προβλεπόμενες για την πλησιέστερη σχολική μονάδα.

Κατ’ εξαίρεση ως μονάδες μετάθεσης των εκπαιδευτικών που αποσπώνται: α) σε οποιαδήποτε υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας , Έρευνας και Θρησκευμάτων, όπως αυτές ορίζονται στον Οργανισμό του Υπουργείου όπως εκάστοτε ισχύει, β) στις Περιφερειακές  Διευθύνσεις  Εκπαίδευσης, γ) στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δ) στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), ε) στην Αρχή  Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.), στ) στον Εθνικό Οργανισμό Εξετάσεων (Ε.Ο.Ε.) καθώς και ζ) στις Επιτελικές  Δομές  Ε.Σ.Π.Α. του Υ.Π.ΠΕ.Θ., υπολογίζονται οι μονάδες που προβλέπονται για την πλησιέστερη προς τον εκάστοτε τόπο της υπηρεσίας τους σχολική μονάδα και επιπλέον δύο μονάδες μετάθεσης για κάθε έτος. Η ρύθμιση ισχύει αναδρομικά από την ημέρα απόσπασης των εκπαιδευτικών.

Η περίπτωση στ΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 16 του π.δ. 50/1996, καθώς και κάθε διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά το θέμα αυτό καταργείται».

3. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 9 του ν.3848/2010 (Α΄71), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Από την προϋπόθεση του προηγούμενου εδαφίου εξαιρείται η προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών των ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθ­μιας εκπαίδευσης, της περίπτωσης ιδ΄ της υποπαραγράφου α΄ της παραγράφου 34 του άρθρου 6 του ν. 3027/2002, όπως ισχύει καθώς και η προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών στα πειραματικά και τα πρότυπα σχολεία του ν. 3966/2011 (A’ 118) όπως ισχύει.


4. Το Προεδρικό Διάταγμα 28 του 2014 (Α’ 48) με τίτλο «Μεταθέσεις υπεράριθμων εκπαιδευτικών της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» καταργείται.

5. Κατ΄ εξαίρεση, μόνο για το σχολικό έτος 2015-2016, οι αιτήσεις μετάθεσης των εκπαιδευτικών θα υποβληθούν εντός του μηνός  Δεκεμβρίου.

6. Το άρθρο 74 του ν.4342/2015 (Α΄ 143) καταργείται.

 Άρθρο…

Θέματα αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

 

1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 5Α του ν.3848/2010 (Α΄ 71), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 5 του ν.4283/2014 (Α΄ 189), καταργείται.

2.    Από το σχολικό έτος 2016-2017 η διανυθείσα από 1-9-10 και εντεύθεν υπηρεσία των προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών προσμετράται και οι σχετικοί ενιαίοι πίνακες προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών ανασυντάσσονται αναλόγως.  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται.

3.Το δεύτερο εδάφιο του στοιχείου v΄ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 34 του άρθρου 6 του ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152 Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,  αντικαθίσταται ως εξής:

«Η προϋπηρεσία των ωρομισθίων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας προσμετράται σύμφωνα με τα ισχύοντα για τους ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς των λοιπών δημόσιων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανά κλάδο, ειδικότητα και βαθμίδα εκπαίδευσης.»

4.    Οι περιπτώσεις α΄ και β’  της παραγράφου 17 του άρθρου 59 του ν.3966/2011 (Α΄ 118), αντικαθίστανται ως εξής:

«α) Εκπαιδευτικοί οι οποίοι προσλαμβάνονται στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διαγράφονται από τους πίνακες αναπληρωτών για το σχολικό έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση της πρόσληψης, εφόσον δεν αναλαμβάνουν για οποιονδήποτε λόγο υπηρεσία εντός πέντε ημερών από την ανακοίνωση της πρόσληψής τους ή αναλαμβάνουν υπηρεσία και παραιτούνται κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους.

β) Οι διατάξεις της προηγούμενης περίπτωσης δεν εφαρμόζονται για τους εκπαιδευτικούς που προσλαμβάνονται κατά τη διάρκεια της εκπλήρωσης των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων και αδυνατούν για το λόγο αυτό να αναλάβουν υπηρεσία».

Η ισχύς της παραγράφου αυτής άρχεται από το σχολικό έτος 2016-2017.

5. Το άρθρο 60 του ν.3528/2007 (Α΄26), όπως έχει αντικατασταθεί με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του ν.4210/2013 (Α΄ 254), εφαρμόζεται και για τους προσωρινούς αναπληρωτές εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

6. Στους προσωρινούς αναπληρωτές εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορεί να χορηγούνται άδειες μικρής χρονικής διάρκειας για συμμε­τοχή σε συνέδρια, συνδιασκέψεις, σεμινάρια και κάθε είδους συναντήσεις επιστημονικού χαρακτήρα στο εσω­τερικό, εφόσον η συμμετοχή κρίνεται συμφέρουσα για την υπηρεσία. Οι άδειες αυτές χορηγούνται από το προβλεπόμενο για τους τακτικούς εκπαιδευτικούς όργανο και με την ίδια διαδικασία, με αποδοχές για όλο τον χρόνο κατά τον οποίο ο εκπαιδευτικός μετέχει στις εν λόγω δραστηριότητες. Στον χρόνο αυτόν προστίθενται οι ημέρες που είναι αναγκαίες για τη μετάβαση και την επιστροφή του εκπαιδευτικού.

Άρθρο ….

Ομογενείς εκπαιδευτικοί σχολείων εξωτερικού

Στο άρθρο 22 του ν.817/1978 (Α΄ 170), προστίθεται παράγραφος 6, ως εξής:

«6. α) Εκπαιδευτικοί της δημόσιας πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι  παραιτούνται από τη θέση τους προκειμένου να αναλάβουν καθήκοντα  διευθυντή ή οποιαδήποτε άλλα διδακτικά καθήκοντα σε ομογενειακό μειονοτικό σχολείο του εξωτερικού για την άσκηση των οποίων επιβάλλεται, μεταξύ των άλλων προϋποθέσεων, η παραίτησή τους ως εκπαιδευτικών στην Ελλάδα, δικαιούνται μόλις παύσουν να ασκούν τα καθήκοντα αυτά για οποιονδήποτε λόγο, με αίτησή τους  που υποβάλλεται εντός μηνός από την παύση, να επανέλθουν στην περιοχή μετάθεσης της θέσης που κατείχαν πριν από την παραίτησή τους. Στην περίπτωση αυτή ο χρόνος της υπηρεσίας του στο ομογενειακό μειονοτικό σχολείο του εξωτερικού λογίζεται ως πραγματικός χρόνος υπηρεσίας στην Ελλάδα ως προς όλες τις συνέπειες. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί με την αίτηση παραίτησής τους  υποβάλουν βεβαίωση από την αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠ.Π.Ε.Θ ότι πληρούν τις προϋποθέσεις να αναλάβουν τα σχετικά καθήκοντα στα ομογενειακά μειονοτικά σχολεία.

β) Η ανωτέρω διάταξη ισχύει και στην περίπτωση που μετά την παραίτησή τους, οι εκπαιδευτικοί δεν μπορέσουν να αναλάβουν υπηρεσία διότι δεν ολοκληρώθηκε επιτυχώς η διαδικασία ανάληψης της νέας θέσης τους».

  Άρθρο ….

Θέματα απόλυσης μαθητών

Στο άρθρο 3 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προστίθενται παράγραφοι 6 και 7, ως  ακολούθως:

«6. Αν οι μαθητές όλων των τάξεων του Γενικού Λυκείου δεν επιτύχουν τον γενικό μέσο όρο των προηγούμενων παραγράφων, παραπέμπονται σε ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους με τον τρόπο και τη διαδικασία των προαγωγικών ή απολυτηρίων εξετάσεων στα μαθήματα, στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσής τους είναι μικρότερος του εννέα και πέντε δέκατα (9,5), και αν ύστερα από την ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου οι μαθητές δεν επιτύχουν τον γενικό μέσο όρο προαγωγής ή απόλυσης επαναλαμβάνουν τη φοίτησή τους.

7. Ειδικώς, οι μαθητές της Γ΄ τάξης του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και της Δ΄ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου, οι οποίοι δεν επιθυμούν να επαναλάβουν τη φοίτησή τους, δύνανται να προσέλθουν στις απολυτήριες εξετάσεις της τελευταίας τάξης το αμέσως επόμενο ή οποιοδήποτε άλλο σχολικό έτος, χωρίς να φοιτήσουν στην αντίστοιχη τάξη και εξετάζονται προφορικά και γραπτά στα μαθήματα και στην ύλη που εξετάζονται οι μαθητές που φοιτούν στη Γ΄ τάξη Ημερήσιου ΓΕΛ και στη Δ΄ τάξη Εσπερινού ΓΕΛ το συγκεκριμένο σχολικό έτος. Τα ανωτέρω ισχύουν από την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2016 και για τους μαθητές που φοίτησαν κατά τα παρελθόντα σχολικά έτη στην Γ΄ τάξη του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και στην Δ΄ τάξη του Εσπερινού Γενικού Λυκείου και δεν έχουν απολυθεί. Οι ειδικότερες προϋποθέσεις και διαδικασία εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου αυτής ορίζονται στο  Προεδρικό Διάταγμα που αφορά στην αξιολόγηση των μαθητών της παρ.1 του άρθρου 42».

 Άρθρο…..

Απολυτήριοι τίτλοι ιδιωτικών σχολείων ισότιμων προς τα δημόσια

 

   1. Η αληθής έννοια της διάταξης του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 16 του ν.3149/2003 (Α΄ 141) είναι ότι οι εκδιδόμενοι τίτλοι απόλυσης των μαθητών των ιδιωτικών σχολείων θεωρούνται από το διευθυντή της οικείας διεύθυνσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εκτός από τους απολυτήριους τίτλους απόλυσης των μαθητών που απονέμονται από τα αναγνωρισμένα ως ισότιμα προς τα δημόσια ιδιωτικά σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

2. Η  παράγραφος 1 του άρθρου 31 του π.δ. 60/2006 (Α΄ 65) «Αξιολόγηση των μαθητών του ενιαίου λυκείου», αντικαθίσταται ως εξής:

«Βαθμός Απολυτηρίου του Ενιαίου Λυκείου είναι ο Γ.Μ.Ο της Γ΄ τάξης. Το απολυτήριο του Ενιαίου Λυκείου εκδίδεται μία φορά και δεν αλλάζει. Τα απολυτήρια των Ιδιωτικών Ενιαίων Λυκείων θεωρούνται και επικυρώνονται από το Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εκτός από τα απολυτήρια που εκδίδονται από τα αναγνωρισμένα ως ισότιμα προς τα δημόσια ιδιωτικά σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»

Άρθρο…

Θέματα του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων, του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής  και

θέματα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 

 

      1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 16 του ν.4186/2013 (Α΄ 193),  όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.1 του άρθρου 44 του ν.4264/2014 (Α΄ 118), αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Συνιστάται ανεξάρτητη διοικητική αρχή με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων » (Ε.Ο.Ε.) και διεθνή ονομασία «National Exams Organization». Ο Ε.Ο.Ε. εδρεύει στην Αθήνα, έχει διοικητική αυτοτέλεια και εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τον έλεγχο νομιμότητας των πράξεών του. Αποτελεί επιτελικό επιστημονικό φορέα αρμόδιο για ζητήματα που αφορούν τις εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση».

2. Η παράγραφος 2Α του άρθρου 16 του ν.4186/2013 (Α΄ 193),  όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αναριθμείται σε παράγραφο 2 και αντικαθίσταται ως εξής:

« 2. Αποστολή του Οργανισμού είναι η υποστήριξη του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για τη   διασφάλιση της υψηλής ποιότητας των εξετάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στο πλαίσιο της αποστολής του, ο Οργανισμός είναι αρμόδιος ιδίως για:

α) τη διατύπωση γνώμης για την εξεταστέα ύλη των εξετάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευσητων υποψηφίων των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων κατόπιν εισήγησης του Ι.Ε.Π.,

β) τη διατύπωση γνώμης για τον ορισμό βαθμολογητών, για τη βαθμολόγηση των γραπτών των εξετάσεων  εισαγωγήςστην τριτοβάθμια εκπαίδευση καθώς και για την αξιολόγηση και διαρκή επιμόρφωση των βαθμολογητών,

γ)τη γνωμοδότηση ή εισήγηση, ύστερα από ερώτημα του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σχετικά με θέματα που άπτονται των ανωτέρω αρμοδιοτήτων και της αποστολής του,

δ) τη σύνταξη και υποβολή ετησίως θεσμικών προτάσεων βελτίωσης της ποιότητας των ανωτέρωεξετάσεων μετά από αξιολόγηση των σχετικών διαδικασιών,

ε) τη συνεργασία ή και τη συμμετοχή ως μέλος σε διεθνή δίκτυα, φορείς ή οργανισμούς που αναπτύσσουν δραστηριότητες συναφείς με την αποστολή του,

στ) την παροχή γνώμης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τον ορισμό ετησίως των μελών όλων των κεντρικών επιτροπών εξετάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των υποψηφίωνΓΕΛ και ΕΠΑΛ ,

ζ) την αποτίμηση του έργου των ανωτέρω κεντρικών επιτροπών εξετάσεων, για τη διευκόλυνση της οποίας ο Πρόεδρός του δύναται να παρίσταται σε αυτές».

 

3. Οι παράγραφοι 2Β και 2Γ του άρθρου 16 του ν.4186/2013 (Α΄ 193), οι οποίες προστέθηκαν με τις παρ.6 και 7 του άρθρου 44 του ν.4264/2014  (Α΄ 118), καταργούνται.

 

4. Ανατίθεται στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) η λειτουργία της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας των άρθρων 3 και 11 του ν.4186/2013 (Α΄ 193) όπως ισχύουν, ως προαιρετικό συμβουλευτικό εργαλείο για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

  1.         5. Παραμένουν σε ισχύ για το σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που θεσπίσθηκε με τον ν.4186/2013 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, οι διατάξεις που αφορούν στα ατομικά και συλλογικά όργανα που είναι αναγκαία για την οργάνωση,  τον συντονισμό, την εποπτεία και την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων καθώς και για τη βαθμολόγηση των γραπτών και την έκδοση των  αποτελεσμάτων παλαιού και νέου συστήματος εισαγωγής  στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ειδικότερα, παραμένουν σε ισχύ οι διατάξεις του ΠΔ 60/2006 (Α΄193) όπως ισχύει, της αρ. Φ.151/24463/Β6/2009 (Β΄ 422) κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων όπως ισχύει, της αρ.Φ.253/155439/Β6/2009 (Β΄ 2544) Υπουργικής Απόφασης όπως ισχύει, της Φ151/20049/Β6/2007 (Β΄272 ) όπως ισχύει, της Φ253/128314/Β6/2002 (Β΄ 1538) όπως ισχύει, καθώς και της αρ. Φ.253/28934/Β6/2006 (Β΄ 391) Υπουργικής Απόφασης όπως ισχύει. Το ίδιο ισχύει και για την αρ. 2/33374/0022/2012 (Β΄ 1393) Κοινή  Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, όπως ισχύει.

6. Ειδικά για τις εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το σχολικό έτος 2015-2016, τα μαθήματα του νέου συστήματος εισαγωγής που θεσπίσθηκε με το ν.4186/2013 (Α΄ 193) όπως ισχύει, τα οποία έχουν διαφορετική ύλη από τα αντίστοιχα μαθήματα του παλαιού συστήματος εισαγωγής, θεωρούνται διαφορετικά εξεταζόμενα μαθήματα. Ως εκ τούτου ορίζονται στις κεντρικές επιτροπές εξετάσεων για τα μαθήματα του προηγούμενου εδαφίου διαφορετικές ομάδες έκτακτων μελών, οι οποίες εισηγούνται τα θέματα που θα δοθούν στους εξεταζόμενους.Για κάθε ένα από τα εξεταζόμενα μαθήματα απαιτείται οι εκπαιδευτικοί που ορίζονται ως  έκτακτα μέλη να έχουν διδακτική εμπειρία για ένα τουλάχιστον έτος κατά την τελευταία διετία. Επιπροσθέτως, για τη διαδικασία βαθμολόγησης-αναβαθμολόγησης επιλέγονται κατά προτίμηση εκπαιδευτικοί με διδακτική εμπειρία για ένα τουλάχιστον έτος κατά την τελευταία διετία.

7. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι διαδικασίες σχετικά με τις εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που αφορούν τόπο και χρόνο διεξαγωγής των εξετάσεων, πρόγραμμα εξετάσεων, τρόπο εξέτασης των διαφόρων μαθημάτων, τρόπο διατύπωσης και διαβίβασης των θεμάτων, τρόπο ορισμού και υποχρεώσεις των επιτηρητών, υποχρεώσεις των μαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης, τρόπο βαθμολόγησης και αναβαθμολόγησης των γραπτών, τρόπο φύλαξής τους καθώς και τρόπο ορισμού των βαθμολογικών κέντρων και γνωστοποίησης των τελικών βαθμών των γραπτών, όπως και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά στην εισαγωγή των υποψηφίων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Με όμοια απόφαση καθορίζεται η δυνατότητα οργάνωσης και ο τρόπος διεξαγωγής των  επαναληπτικών εξετάσεων.

  Άρθρο…

Γνωμοδότηση Καλλιτεχνικών Επιτροπών και Εποπτικού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης

 

Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 42 του ν.4186/2013 (Α΄193), όπως έχει συμπληρωθεί με την παράγραφο 8 του άρθρου 45 του ν.4264/2014 (Α΄118), μετά τη φράση «ύστερα από εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής», προστίθεται η φράση «και γνώμη των αρμόδιων καλλιτεχνικών επιτροπών για τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία και του Εποπτικού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Δ.Ε.Ε.) για τις σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης».

 Άρθρο ….

Οργανισμός ΥΠ.Π.Ε.Θ.

 

     1. α) Οι θέσεις της περίπτωσης β΄ της Κατηγορίας ΔΕ της παραγράφου 1 του άρθρου 59 του ΠΔ 114/2014 (Α΄ 118), και συγκεκριμένα οι θέσεις της ειδικότητας ΔΕ Οδηγών από δύο (2), διορθώνονται σε τρείς (3).

β) Η θέση της περίπτωσης ε΄ της Κατηγορίας ΔΕ της παραγράφου 1 του άρθρου 59 του ΠΔ 114/2014 (Α΄ 118), και συγκεκριμένα η θέση της ειδικότητας ΔΕ Τεχνικών καταργείται.

γ) Η παράγραφος 2 του άρθρου 59 του ΠΔ 114/2014 (Α΄118) αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο κένωση κάθε οργανι­κής θέσης των ειδικοτήτων ΠΕ Μηχανικών, ΠΕ Στατιστικολόγων, ΠΕ Ειδικού Επιστη­μονικού Προσωπικού, ΠΕ Πληροφορικής, ΠΕ Δημοσιο­γραφίας, ΠΕ Δημόσιας Διοίκησης Ειδικού Επιστημονι­κού Προσωπικού, ΠΕ Διαχείρισης Προσωπικού Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, ΤΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ΤΕ Τεχνολόγου –Μηχανικών Έργων Υποδομής, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, ΔΕ Οδη­γών, ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού, ΔΕ Πληροφορικής, του παρόντος άρθρου, αυτή μετατρέπεται σε οργανική δημοσίου δικαίου, αντίστοιχης κατηγορίας και κλάδου, στον οποίο και προσμετράται»

2. Οι τροποποιήσεις που επέρχονται στο άρθρο 59 του Π.Δ. 114/2014 με το παρόν άρθρο ισχύουν ήδη από την αρχική ημε­ρομηνία ισχύος του Οργανισμού όπως αυτή προσδιο­ρίζεται από τη σχετική διάταξή του.

3. Το άρθρο 34 του Π.Δ. 114/2014 (Α’ 181), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 70 του ν.4310/2014 (Α’ 258), αντικαθίσταται εκ νέου ως εξής:

«Άρθρο 34

Αυτοτελές Τμήμα Στελεχών Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Το Αυτοτελές Τμήμα Στελεχών Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, υπαγόμενο στη Γενική Διεύθυνση Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευση, είναι αρμόδιο για:

α) την επιλογή και τοποθέτηση των περιφερειακών διευθυντών εκπαίδευσης, των διευθυντών εκπαίδευσης και των σχολικών συμβούλων,

β)  τη συγκρότηση και λειτουργία των Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Π.Ε. και Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.), των Ανώτερων Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) και των Συμβουλίων Επιλογής ,

δ)τη διαδικασία εκλογής των αιρετών του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Π.Ε.) και του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.),

ε) την έκδοση αποφάσεων μετακίνησης των περιφερειακών διευθυντών εκπαίδευσης, των μελών του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Π.Ε.), των μελών του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.) και των μελών των Συμβουλίων Επιλογής ,

στ) όλα τα θέματα που αφορούν στην επιλογή των στελεχών εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, και ,

ζ) το χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.»

4. Η παράγραφος 5 του άρθρου 39 του ΠΔ 114/2014, αντικαθίσταται ως εξής:

 

« 5. Το Τμήμα Διοίκησης Προσωπικού είναι αρμόδιο για:

α) τη στελέχωση των εκπαιδευτικών δομών Αλλοδα­πής, ομογένειας, Ξένων και Μειονοτικών σχολείων της ομογένειας, των ξένων, των μειονοτικών, των σχολεί­ων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης καθώς και των εκπαι­δευτικών μονάδων Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης στο εξωτερικό,

β) τα θέματα εκπαιδευτικού προσωπικού που αφορούν το Διεθνές Σχολείου Λάρισας και το Σχολείο Ευρωπαϊ­κής Παιδείας (Σ.Ε.Π.) Ηρακλείου Κρήτης,

γ)  την απόσπαση εκπαιδευτικών και διευθυντών, τη στελέχωση των Ευρωπαϊκών Σχολείων και των Σχολείων Διεθνών Οργανισμών, την επιλογή εθνικών επιθεωρητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των Ευρωπαϊκών Σχολείων, την επιλογή καθηγητών-μελών επιτροπής των θεμάτων του εθνικού Baccalaureat και την έκδοση εντολής μετακίνησής τους,

δ)  κάθε θέμα που αφορά στην υπηρεσιακή κατάστα­ση των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στις παραπάνω σχολικές μονάδες,

ε) όλα τα θέματα που αφορούν στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στις παραπάνω σχολικές μονάδες.

στ) τις προσλήψεις διοικητικού και βοηθητικού προσω­πικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο εξω­τερικό,

ζ) τη σύσταση θέσεων, την επιλογή και την πλήρωση θέσεων συντονιστών εκπαίδευσης, και

η) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος».

5.   Η παράγραφος 6 του άρθρου 7 του ΠΔ 114/2014, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 62 παρ.4 του ν.4342/2015 (Α΄ 143), αντικαθίσταται ως εξής:

«6. α) Στη Διεύθυνση Κτηριακής και Υλικοτεχνικής Υποδομής προΐσταται μόνιμος ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Μη­χανικών (ειδικότητας Αρχιτέκτονα ή Πολιτικού ή Μηχα­νολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού).

β) Στο Τμήμα Μελετών και στο Τμήμα Τεχνικό της Διεύθυνσης Κτηριακής και Υλικοτεχνικής Υποδομής προΐσταται μόνιμος ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών (ει­δικότητας Αρχιτέκτονα ή Πολιτικού ή Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού) ή ΤΕ Μηχανικών (ειδικότητας Πολιτικών Δομικών Έργων ή Μηχανολόγων ή Ηλεκτρο­λόγων).

γ) Στο Τμήμα Μελέτης και Προμήθειας Εξοπλισμού της Διεύθυνσης Κτηριακής και Υλικοτεχνικής Υποδομής προΐσταται μόνιμος ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Μηχανικών (ειδικότητας Πολιτικών Δομικών Έργων ή Μηχανολόγων ή Ηλεκτρολόγων) ή ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού».

 Άρθρο…

Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού φορέων μη τυπικής εκπαίδευσης

Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 14 του άρθρου 27 του ν.4186/2013 (Α΄ 193), το οποίο προστέθηκε με την περίπτωση 6 της παραγράφου 3 του  άρθρου 11 του ν.4229/2014 (Α΄ 8), καταργείται.