Ψήφιση του Νέου Νόμου για την Έρευνα 4386/16

Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων στις 6 Μαΐου 2016 και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης την 11η Μαΐου (ν. 4386/16(ΦΕΚ Α΄83).

Ο νέος νόμος περιλαμβάνει ρυθμίσεις οι οποίες διευκολύνουν  την εύρυθμη λειτουργία των ερευνητικών φορέων και γενικότερα απελευθερώνουν τις δυνατότητες και το δυναμικό που διαθέτουν με γνώμονα την επιστημονική ποιότητα και την επιδίωξη της πραγματικής αριστείας. Ειδικότερα, αντιμετωπίζονται επείγοντα θέματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί κατά την εφαρμογή του Νόμου 4310/2014 και λαμβάνονται μέτρα με τα οποία βελτιώνεται η διακυβέρνηση των ερευνητικών φορέων, αναμορφώνεται η δομή και αποστολή του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας, δίνοντας έμφαση στο γνωμοδοτικό του ρόλο για τη χάραξη εθνικής στρατηγικής για την έρευνα και την καινοτομία. Επίσης, βελτιώνουν τις εργασιακές σχέσεις για το ερευνητικό προσωπικό και δημιουργούν ελκυστικές ευκαιρίες ιδιαίτερα για νέους επιστήμονες. Παράλληλα, απλοποιούν τους κανόνες που διέπουν το ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020 , ώστε να διευκολύνεται η υλοποίηση και η διαχείριση των σχετικών ερευνητικών προγραμμάτων.

Τέλος, τίθενται οι βάσεις για την ανάπτυξη ενός επόμενου ολιστικού νόμου – πλαισίου μακράς πνοής για την έρευνα και την καινοτομία, ο οποίος θα αντανακλά τη γενικότερη εθνική στρατηγική της κυβέρνησης για την Έρευνα, Ανάπτυξη και Καινοτομία.