Óôï ðëáßóéï ôçò ïìðñÝëáò åêäçëþóåùí, ÄñÜóåéò Ðïëéôéóìïý 2010, ç ÊñáôéêÞ Ó÷ïëÞ Ïñ÷çóôéêÞò ÔÝ÷íçò (ÊÓÏÔ) áíïßãåé ôéò ðüñôåò ôçò óôï êïéíü ôçò ðüëçò êáé ðáñïõóéÜæåé ôï Áíïé÷ôü Óôïýíôéï 2010, áðü ôéò 31 ÌáÀïõ þò êáé ôéò 4 Éïõíßïõ, óôéò 21:00. Ïé ðáñáóôÜóåéò ðñáãìáôïðïéïýíôáé óôï blackbox, ôï íÝï ìéêñü èÝáôñï ôçò Ó÷ïëÞò, ôá Ýîïäá ôçò êáôáóêåõÞò ôïõ ïðïßïõ êÜëõøå åî ïëïêëÞñïõ, ôï ºäñõìá "Óôáýñïò ÍéÜñ÷ïò", ÄåõôÝñá 17 ÌáÀïõ 2010. ÁÐÅ ÌÐÅ/ÊñáôéêÞ Ó÷ïëÞ Ïñ÷çóôéêÞò ÔÝ÷íçò /×ÁÑÇÓ ÁÊÑÉÂÉÁÄÇÓ

Λαμβάνοντας υπόψη την παραίτηση του αντιπροέδρου της ΚΣΟΤ Σωτήρη Μουσούρη και του μέλους του δ. σ. Ιωάννη Παραμυθιώτη και προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και εύρυθμη λειτουργία της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης προς όφελος όλων, με απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λυδίας Κονιόρδου ορίζεται το νέο διοικητικό συμβούλιο της ΚΣΟΤ.

Η σύνθεση του νέου διοικητικού συμβουλίου ορίζεται ως εξής:

Πρόεδρος: Καντόλα Ευγενία, δικηγόρος
Αντιπρόεδρος: Βασιλάκος Σωτήρης, Οικονομολόγος

Μέλη:
Αμπαζής Θεόδωρος, σκηνοθέτης-συνθέτης
Χατζόπουλος Αθανάσιος, ποιητής –ψυχαναλυτής
Χατζησίμος Ευάγγελος, λυρικός καλλιτέχνης