Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» Ε.Ε.Σ. τα αποτελέσματα της ανακοίνωσης ΣΟΧ1/2017 που αφορά την πρόσληψη συνολικά 13 ατόμων (2 ΔΕ Μαγείρων, 1 ΥΕ Βοηθό Μαγείρων και 10 ΥΕ Προσωπικού εστίασης) για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου για ανάγκες εστίασης ή σίτισης.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο».