ΑΠΕ/ΜΠΕ

Παράταση ένταξης στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων δίνει με εγκύκλιο της, η υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Συγκεκριμένα στην εγκύκλιο αναφέρεται:

Με το άρθρο 10Β του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄), όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 του νόμου 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α΄), επιχειρήθηκε η περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας όσον αφορά στη διαχείριση του δημοσίου χρήματος, με την θέσπιση της
υποχρέωσης δημοσίευσης απολογιστικών στοιχείων δαπανών μη κερδοσκοπικών φορέων που επιχορηγούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 1Β του ν. 2362/1995 με ποσό άνω των τριών χιλιάδων ευρώ συνολικά ετησίως.

Σε συνέχεια εφαρμογής του οικείου θεσμικού πλαισίου, οι υπόχρεοι φορείς ανταποκρίθηκαν σε σημαντικό βαθμό στις απορρέουσες υποχρεώσεις, αναρτώντας τις δαπάνες οι οποίες πραγματοποιήθηκαν ως συνέπεια επιχορηγήσεων, σύμφωνα
με τις προϋποθέσεις της διάταξης. Σύμφωνα με τα έως τώρα διαθέσιμα στοιχεία (28.6.2017), στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων, προσβάσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://mef.diavgeia.gov.gr/, έχουν ενταχθεί 1.255 φορείς και έχουν
αναρτηθεί δαπάνες συνολικής καθαρής αξίας 390.643.230,24€ .

Ωστόσο, παρά τα ανωτέρω, παρατηρήθηκαν και σοβαρότατες δυσλειτουργίες κατά την εφαρμογή της εξεταζόμενης διάταξης.

Ειδικότερα, σε συνέχεια πληθώρας σχετικών αιτημάτων και τηλεφωνικών επικοινωνιών με σημαντικό αριθμό υπόχρεων φορέων, διαπιστώθηκε η μη ανταπόκριση τους στην εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου, τόσο σε ότι αφορά την υποχρέωση δήλωσης στοιχείων δαπανών έτους 2015 (καταληκτική ημερομηνία 31.10.2016) όσο και αναφορικά με τις δηλώσεις δαπανών έτους 2016 (καταληκτική ημερομηνία 28.2.2017).
Μεταξύ άλλων οι ως άνω φορείς αναφέρουν, ως κύρια αιτία του προβλήματος, την μη επαρκή-έγκαιρη ενημέρωσή τους από τους δημόσιους φορείς – παρόχους των επιχορηγήσεων, η οποία αποτυπώνεται στην παράλειψη ή μη εμπρόθεσμη ένταξη
στο σύστημα και συνακόλουθα στην παράλειψη ή καθυστερημένη ανάρτηση των επίμαχων δαπανών.

Επισημαίνεται, στο σημείο αυτό, ότι στην ανάγκη πλήρους ενημέρωσης των υπόχρεων φορέων αναφερόμαστε με ρητές οδηγίες που δίνονται με κάθε μία από τις σχετικές εγκυκλίους μας (https://mef.diavgeia.gov.gr/pages/regulatory_framework) ενώ ρητή πρόβλεψη στην υποχρέωση ένταξης σχετικής επισημειωματικής πράξης σε κάθε πράξη έγκρισης επιχορήγησης γίνεται με την παρ. 1 του άρθρου 4 της αρίθμ. ΔΗΔ/Φ.40/1057/14.1.2015 Υπουργικής Απόφασης.