ΑΠΕ/ΜΠΕ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ με αριθμ. Φ7/122800/Δ4 

«Για διάθεση στα ΚΠΑ2 του Ο.Α.Ε.Δ. εκπαιδευτικών προκειμένου να συμμετέχουν στις Ομάδες Υποστήριξης της Μαθητείας (Ο.Υ.Μ.)»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. την υπ΄ αριθμ. Φ7/109381/ΓΔ4/2017 απόφαση (Β΄ 2275)

2. την υπ΄ αριθμ. Φ7/122800/Δ4/19-07-2017 πρόσκληση

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την παράταση της προθεσμίας, έως τις 21-08-2017, της με αριθ. Φ7/122800/Δ4/19-07-2017  Πρόσκλησης, για τη διάθεση των εκπαιδευτικών στα ΚΠΑ2 του Ο.Α.Ε.Δ. προκειμένου να συμμετέχουν στις Ομάδες Υποστήριξης της Μαθητείας (Ο.Υ.Μ.), για τα ΚΠΑ2 που αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα . Για τα ΚΠΑ2 Αττικής και Θεσσαλονίκης μπορούν να κατατεθούν αιτήσεις και για μερική διάθεση.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

 

Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Περιοχή
1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ ΚΠΑ2 Καβάλας
2 ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΠΑ2 Αγίων Αναργύρων-Ιλίου
(μερική ή ολική διάθεση)ΚΠΑ2 Νέας Ιωνίας
(μερική ή ολική διάθεση)
3 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΠΑ2 Μυτιλήνης
4 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΠΑ2 Κέρκυρας
5 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΠΑ2 Θεσσαλονίκης
(μόνο για μερική διάθεση)