Ο νόμος για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη παρέμβαση για την πάταξη της φοροδιαφυγής στη χώρα και με ένα ολοκληρωμένο και αναπόσπαστο πλαίσιο παρεμβάσεων θα επιτύχει καίριο πλήγμα στην παραοικονομία και το ξέπλυμα χρήματος, με τη συμβολή των φορέων και ολόκληρης της κοινωνίας  που με σταθερά αυξανόμενο ρυθμό στρέφεται στη χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής για τις καθημερινές συναλλαγές της. Με τις εν λόγω διατάξεις δημιουργείται μία σειρά υποχρεώσεων και δικαιωμάτων μεταξύ πολιτών και επιχειρήσεων αναφορικά με τη διενέργεια ηλεκτρονικών συναλλαγών. Εισάγονται μέτρα διεύρυνσης της αποδοχής ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής από τις επιχειρήσεις.

Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 65 του ν.4446/2016, οι Υπουργοί Οικονομίας, Ανάπτυξης και Οικονομικών μπορούν να ορίζουν τις κατηγορίες επιχειρήσεων που εμπίπτουν στην υποχρέωση αποδοχής καρτών. Με την Κ.Υ.Α. 45231/20-4-2017, καθορίζονται οι υπόχρεοι  δικαιούχοι πληρωμής και ορίζεται η προθεσμία συμμόρφωσης αυτών. Για την αποφυγή σύγχυσης ως προς το πεδίο  εφαρμογής του νόμου τόσο στους υπόχρεους προς συμμόρφωση, όσο και στους ελεγκτικούς μηχανισμούς της Διοίκησης, ύστερα από την τροποποίηση του άρθρου 63 του ν. 4446/2016, η ανωτέρω Κ.Υ.Α. τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. 86437/03-08-2017.

Παρέχεται, επίσης, η δυνατότητα για τη συνεχή τροφοδότηση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με τα στοιχεία των ηλεκτρονικών συναλλαγών των επιχειρήσεων, δια μέσου των παροχών υπηρεσιών πληρωμών του Ν. 3862/2010 (εγχώριων ή αλλοδαπών) που δραστηριοποιούνται νομίμως στη χώρα, ώστε να καταστεί ευχερέστερη η διασταύρωση των στοιχείων συναλλαγών των επιχειρήσεων.

Με τις διατάξεις του άρθρου 68 του ν.4446/2016 εισάγεται από 01.01.2017 ένα ισχυρό πλαίσιο κινήτρων προς τους πολίτες για τη διεύρυνση της χρήσης μέσων πληρωμής με κάρτα. Οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής συμβάλλουν στη διατήρηση του προβλεπόμενου ποσού μείωσης του φόρου. Με την ΠΟΛ 1005/2017 καθορίζονται οι δαπάνες για τις οποίες απαιτείται η χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής ή/και συλλογής αποδείξεων έτσι ώστε να επιτευχθεί η προβλεπόμενη μείωση φόρου, οι κατηγορίες των φορολογουμένων που εξαιρούνται από την υποχρέωση αυτή, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών. Με την ΠΟΛ 1100/2017 προστίθενται και οι ιατρικές δαπάνες  στις συναλλαγές που συνυπολογίζονται στον προσδιορισμό  του ποσού μείωσης φόρου, εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής.

Με τις διατάξεις του άρθρου 70 του ν. 4446/2016 καθορίζεται πρόγραμμα δημοσίων κληρώσεων (Λοταρία) που βασίζεται στις συναλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί με τη χρήση μέσων πληρωμής, κάρτας ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής για την αγορά αγαθών ή τη λήψη υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται με τη χρήση μέσων πληρωμής με κάρτα ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής, για την αγορά αγαθών ή την λήψη υπηρεσιών, λαμβάνονται υπόψη για τη συμμετοχή σε πρόγραμμα δημοσίων κληρώσεων (Λοταρία), μέσω του οποίου, οι τυχεροί, επιβραβεύονται με χρηματικά ή και σε είδος έπαθλα. Με υπουργική απόφαση, που θα είναι έτοιμη μέχρι το τέλος Αυγούστου, ρυθμίζεται οποιοδήποτε σχετικό θέμα για τη διενέργεια του προγράμματος δημοσίων κληρώσεων, ώστε να τεθεί σε εφαρμογή το εν λόγω επιπρόσθετο κίνητρο για την προώθηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Τα εν λόγω έπαθλα, με διάταξη που θεσπίστηκε, απαλλάσσονται από φόρο, δεδομένου ότι τα έπαθλα πρέπει να χορηγούνται ως κίνητρο από το Δημόσιο και συνεπώς η τυχόν επιβολή φόρου θα καταστρατηγούσε το λόγο της θέσπισής τους.

Με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4446/2016 επέρχονται αλλαγές και προσθήκες στο άρθρο 12 του ν. 4308/2014 (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα). Συγκεκριμένα, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μετά από πρόταση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, καθορίζονται οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των παρόχων ηλεκτρονικής τιμολόγησης, καθώς και οι διαδικασίες ελέγχου των τιμολογίων και των στοιχείων λιανικής πώλησης που εκδίδονται και αυθεντικοποιούνται με τη χρήση υπηρεσιών των παρόχων ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Δίνεται επομένως η δυνατότητα ηλεκτρονικής τιμολόγησης στο πεδίο της λιανικής πώλησης και επιτυγχάνεται η μείωση του κόστους των επιχειρήσεων μέσω της υιοθέτησης πλήρως ηλεκτρονικών μεθόδων τιμολόγησης.

Μετά την ψήφιση του ν. 4446/2016 και σύμφωνα με τη νέα εξουσιοδοτική διάταξη του ν.4308/2014 για την εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης αναμένεται το επόμενο προσεχές διάστημα η έκδοση της ΠΟΛ των παρόχων από την ΑΑΔΕ, η οποία θα προσδιορίζει το πλαίσιο λειτουργίας και τις υποχρεώσεις των παρόχων ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Για την έκδοση της συγκεκριμένης ΠΟΛ είχε λειτουργήσει μέχρι και το καλοκαίρι του 2016 ομάδα εργασίας με τη συμμετοχή Υπουργείων, φορέων της δημόσιας διοίκησης και της αγοράς, η οποία είχε ολοκληρώσει τις εργασίες της. Αναμένεται η τελική ανασκόπηση του κειμένου και η υπογραφή του βάσει της νέας εξουσιοδοτικής.