Πρόσβαση ενδιαφερομένων πολιτών στους φακέλους ατομικών φρονημάτων Εκτύπωση Ηλεκτρονική Διεύθυνση

Κάθε πολίτης με έννομο συμφέρον μπορεί πλέον να λάβει γνώση του περιεχομένου φακέλου ατομικών φρονημάτων που τον αφορά, αφού ορίστηκε η αρμόδια υπηρεσία που θα παραλαμβάνει στο εξής τα σχετικά αιτήματα.

Η αίτηση των ενδιαφερομένων για την πρόσβαση στο φάκελο θα υποβάλλεται στη Διεύθυνση Επικοινωνίας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας (τηλ: 210 6845062 ή 210 6854609) με τους εξής τρόπους:

 • Αυτοπροσώπως (κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού)
 • Μέσω συμβατικού ταχυδρομείου (Διεύθυνση Επικοινωνίας / Αρχηγείο ΕΛ.ΑΣ., Κανελλοπούλου 4, 101 77, Αθήνα)
 • Με επιστολή μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax : 210 6854207 ή 210 6849352)

Η πρόσβαση στους 2.110 φακέλους ατομικών φρονημάτων που επί δεκαετίες φυλάσσονται στα αρχεία υπηρεσιών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (πρώην Δημόσιας Τάξης) έγινε δυνατή για τους πολίτες μετά την άρση του απορρήτου, έπειτα από Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Παναγιώτη Κουρουμπλή, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Νίκου Παρασκευόπουλου και του Αναπληρωτή Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Νίκου Τόσκα.

Οι συγκεκριμένοι φάκελοι στους οποίους είχε περιοριστεί το δικαίωμα πρόσβασης, όπως ορίζεται στην Απόφαση, καθίστανται εφεξής προσιτοί:

α) στα πρόσωπα που αφορούν

β) στους συζύγους και τους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού, εφόσον τα πρόσωπα της προηγούμενης περίπτωσης δεν ζουν. Ειδικά στην περίπτωση αυτή η ύπαρξη εν ζωή πλησιέστερων συγγενών αποκλείει το δικαίωμα των απώτερων συγγενών της ίδιας ρίζας, με την επιφύλαξη της επόμενης περίπτωσης

γ) με την απλή εξουσιοδότηση των αναφερομένων προσώπων σε οποιονδήποτε τρίτον

δ) κατόπιν άδειας της αρχής προστασίας προσωπικών δεδομένων σε πρόσωπα, τα οποία για λόγους ιστορικής έρευνας ή/και επαγγελματικούς ζητούν την κατά τα ανωτέρω πρόσβαση.

 Δικαιολογητικά

Πατήστε εδώ για να δείτε την αίτηση.

Τα ίδια τα πρόσωπα τα οποία αφορά ο φάκελος

 • Αίτηση
 • Αντίγραφο δύο (2) όψεων δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή αντίγραφο διαβατηρίου ή αντίγραφο άδειας οδήγησης ή αντίγραφο ατομικού βιβλιαρίου υγείας.

Oι σύζυγοι και τους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού, εφόσον τα πρόσωπα της προηγούμενης περίπτωσης έχουν αποβιώσει 

Σύζυγος:

 • Αίτηση
 • Αντίγραφο δύο (2) όψεων δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή αντίγραφο διαβατηρίου ή αντίγραφο άδειας οδήγησης ή αντίγραφο ατομικού βιβλιαρίου υγείας.
 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου του ετέρου συζύγου
 • Πρόσφατο** απόσπασμα Ληξιαρχικής πράξης γάμου

Τέκνα:

 • Αίτηση
 • Αντίγραφο δύο (2) όψεων δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή αντίγραφο διαβατηρίου ή αντίγραφο άδειας οδήγησης ή αντίγραφο ατομικού βιβλιαρίου υγείας
 • Πρόσφατο** πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, εφόσον δεν έχουν διαγραφεί από την οικογενειακή μερίδα των γονέων τους ή πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών, το οποίο να έχει εκδοθεί πρόσφατα**.

Λοιποί συγγενείς μέχρι τρίτο βαθμό:

 • Αίτηση
 • Αντίγραφο δύο (2) όψεων δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή αντίγραφο διαβατηρίου ή αντίγραφο άδειας οδήγησης ή αντίγραφο ατομικού βιβλιαρίου υγείας
 • Πρόσφατο** πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών.

Τρίτα πρόσωπα τα οποία ενεργούν κατόπιν εξουσιοδότησής του προσώπου το οποίο αφορά ο φάκελος

 • Αίτηση
 • Αντίγραφο δύο (2) όψεων δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή αντίγραφο διαβατηρίου ή αντίγραφο άδειας οδήγησης ή αντίγραφο ατομικού βιβλιαρίου υγείας.
 • Υπεύθυνη δήλωση του προσώπου, το οποίο αφορά ο φάκελος, με την οποία εξουσιοδοτεί τον αιτούντα, στην οποία το γνήσιο της υπογραφής να έχει βεβαιωθεί από οποιαδήποτε Διοικητική Αρχή ή Κ.Ε.Π.

Τα πρόσωπα, τα οποία για λόγους ιστορικής έρευνας ή/και επαγγελματικούς λόγους ζητούν την κατά τα ανωτέρω πρόσβαση, κατόπιν άδειας της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

 • Αίτηση*
 • Αντίγραφο δύο (2) όψεων δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή αντίγραφο διαβατηρίου ή αντίγραφο άδειας οδήγησης ή αντίγραφο ατομικού βιβλιαρίου υγείας.
 • Πιστοποιητικό ή οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό από το οποίο να προκύπτει η επαγγελματική ιδιότητα του αιτούντα.
 • Στην περίπτωση που ο αιτών είναι Νομικό Πρόσωπο, η αίτηση θα υποβάλλεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτού και θα συνυποβάλλεται αντίγραφο του καταστατικού λειτουργίας του Νομικού Προσώπου.

* Στην αίτηση, θα πρέπει να διευκρινίζονται οι φάκελοι στους οποίους ζητείται πρόσβαση, αναφέροντας πλήρη στοιχεία των υποκειμένων των φακέλων (ΕΠΩΝΥΜΟ – ΟΝΟΜΑ – ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ – ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ), Επιπλέον, στην αίτηση, θα πρέπει να καθορίζεται σαφώς το αντικείμενο της έρευνας, ούτως ώστε να είναι δυνατή η κρίση εάν τα δεδομένα, στα οποία ζητείται πρόσβαση είναι απαραίτητα για τον επιδιωκόμενο σκοπό.

** Τα εκάστοτε πιστοποιητικά, πλην των ληξιαρχικών πράξεων θανάτου, θα πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός τριμήνου από την υποβολή της αίτησης.