Το υπουργείο Εργασίας εξέδωσε εγκύκλιο με αφορμή ερωτήματα που κατατέθηκαν στις αρμόδιες υπηρεσίες, προκειμένου να οριοθετήσει την εφαρμογή του μέτρου και μεταξύ άλλων, ορίζει ότι η εκ περιτροπής εργασία εφαρμόζεται μόνο με πλήρες ημερήσιο ωράριο. Η συμφωνία εργοδότη-εργαζομένων για παροχή εκ περιτροπής εργασίας πρέπει να κοινοποιείται εντός 8 ημερών στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας. Η μη γνωστοποίηση της συμφωνίας εκ περιτροπής εργασίας κατά την κατάρτιση της σύμβασης εργασίας συνεπάγεται την κατά τεκμήριο ύπαρξη σχέσης εργασίας πλήρους απασχόλησης. Η μη γνωστοποίηση της συμφωνίας εκ περιτροπής εργασίας κατά τη διάρκεια της σύμβασης εργασίας τεκμαίρεται ότι καλύπτει σχέση εργασίας με τους ίδιους όρους και συμφωνίες που ίσχυαν πριν από την κατάρτισή της. Μόνο κατ’ εξαίρεση και αφού έχει προηγηθεί διαβούλευση με τους εργαζόμενους, το μέτρο μπορεί να ισχύσει με μονομερή απόφαση του εργοδότη, υπό την προϋπόθεση του περιορισμού της δραστηριότητας της επιχείρησης, ο οποίος κατά τα προβλεπόμενα στην εγκύκλιο πρέπει να αποδεικνύεται με σαφείς όρους και στοιχεία. Η εφαρμογή του μέτρου με μονομερή απόφαση του εργοδότη πρέπει, επίσης, να κοινοποιείται εντός 8 ημερών στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας.

Επίσης, δεν επιτρέπεται η εφαρμογή της εκ περιτροπής εργασίας επιλεκτικά σε συγκεκριμένους μόνο εργαζόμενους.

Στην περίπτωση δε, που η εκ περιτροπής επιβάλλεται έπειτα από μονομερή απόφαση του εργοδότη, η οποία δεν τηρεί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, αυτό συνιστά μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας του συνόλου των εργαζομένων τους οποίους αφορά. Αντίστοιχα, μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας υπάρχει και όταν η εκ περιτροπής εργασία εφαρμόζεται, με τρόπο που συνιστά καταχρηστική άσκηση δικαιώματος εκ μέρους του εργοδότη.