Το υπ’ αριθμ. 4483/31-07-2017 νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών, με τις τροπολογίες που προστέθηκαν σε αυτό, δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, την Δευτέρα 31/7/2017, γεγονός που σημαίνει ότι πολλές από τις διατάξεις του τίθενται σε άμεση εφαρμογή.

Μία από τις βελτιωτικές αλλαγές του νομοθετικού πλαισίου που έγιναν αφορά στο άρθρο 98 του νόμου και πιο συγκεκριμένα στη δυνατότητα υπαγωγής νέων ειδικοτήτων στο επίδομα ανθυγιεινής εργασίας.

Η πρόβλεψη για την καταβολή του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας σε ειδικότητες εργαζομένων στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και σε νομικά πρόσωπα αυτών -που αυτονόητα θα έπρεπε ήδη να το λαμβάνουν, που, αν και, ως εκ της φύσης και του αντικειμένου της εργασίας τους, εκτίθενται σε ανθυγιεινές ή/και επικίνδυνες συνθήκες, εντούτοις, δεν το λάμβαναν- συνίσταται σε τρεις οικονομικές κλίμακες, με ανώτερη τα 150 ευρώ, ακολουθεί η δεύτερη με 70 και η τρίτη με 35 ευρώ.

Το επίδομα των 150 ευρώ το μήνα δικαιούται το προσωπικό που απασχολείται σε συνεργεία απολύμανσης, οι απολυμαντές, οι εργάτες και τεχνίτες βιολογικού καθαρισμού, οι υδραυλικοί, τεχνίτες και εργάτες που απασχολούνται στην κατασκευή και συντήρηση δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης και τηλεθέρμανσης, στα αντλιοστάσια αποχέτευσης, το προσωπικό που απασχολείται στην εποπτεία καθαριότητας, το προσωπικό καθαριότητας εσωτερικών χώρων, το νοσηλευτικό προσωπικό, οι οδηγοί, χειριστές και εργάτες αποφρακτικών μηχανημάτων, καθώς και οι εργάτες καθαριότητας των δημοτικών νεκροταφείων.

Το επίδομα των 70 ευρώ το μήνα δικαιούνται οι ηλεκτροσυγκολητές, οι εργάτες και τεχνίτες ψεκασμού, οι μηχανοτεχνίτες, οι ηλεκτροτεχνίτες, οι βαφείς και οι φανοποιοί.

Το επίδομα των 35 ευρώ το μήνα θα λαμβάνει το εποπτικό προσωπικό (μηχανικοί ΠΕ και ΤΕ) που απασχολείται στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων.

Το επίδομα καταβάλλεται με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι προσφέρουν υπηρεσία με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στους χώρους και στις ειδικότητες που δικαιολογούν την καταβολή του.

Οι δικαιούχοι του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής  εργασίας, σύμφωνα με διατάξεις νόμων και υπουργικών αποφάσεων που βρίσκονται σε ισχύ, δεν θίγονται.

Περισσότερες πληροφορίες στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, ΦΕΚ (Α 107/31.7.2017).