Με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών, εγκρίθηκε η καταβολή ποσού συνολικού ύψους 838.094,74 ευρώ σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης της χώρας για τη μισθοδοσία του προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου των «Κέντρων Ημερησίας Φροντίδας Ηλικιωμένων», των «Κέντρων Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων» και των «Κέντρων Διημέρευσης Ημερησίας Φροντίδας ατόμων με αναπηρίες», κατά την περίοδο 01.7.2016 έως 31.12.2016, με χρέωση του λογαριασμού του υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων».
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.