Ανακοινώθηκε από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας η 1η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ)

Στόχος της προκήρυξης είναι η υποστήριξη υψηλής επιστημονικής ποιότητας ερευνητικών έργων ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι οι Μεταδιδάκτορες Ερευνητές θα έχουν την δυνατότητα ως επιστημονικοί Υπεύθυνοι να διαμορφώσουν την δική τους ερευνητική ομάδα και να κατευθύνουν την υλοποίηση του έργου που θα αναλάβουν. Αυτή η δυνατότητα θα προσφέρει ευκαιρίες για την ανάδειξη των δεξιοτήτων τους και την τόνωση της δημιουργικότητάς τους, διαμορφώνοντας καλές προοπτικές για την επιστημονική και επαγγελματική τους πορεία.

Τα ερευνητικά έργα των Μεταδιδακτόρων Ερευνητών θα υλοποιηθούν σε Πανεπιστήμια, ΤΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα της χώρας, εμπλουτίζοντας τις ερευνητικές δραστηριότητες που διεξάγονται σε αυτά.

Η προκήρυξη αποτελεί την  δεύτερη Δράση του ΕΛΙΔΕΚ που αφορά νέους επιστήμονες, ενώ ο  συνολικός προϋπολογισμός που θα διατεθεί για την υλοποίηση των ερευνητικών έργων θα ανέλθει σε 9 εκ. ευρώ.

Σύντομα το ΕΛΙΔΕΚ Θα προχωρήσει στην τρίτη δράση του, η οποία αφορά στην υποβολή ερευνητικών έργων από  μέλη ΔΕΠ/ΕΠ των Πανεπιστημίων, ΤΕΙ και από Ερευνητές Ερευνητικών Κέντρων της χώρας,  ενώ στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2017 σχεδιάζεται να προκηρυχθεί ο 2ος  κύκλος της Δράσης χορήγησης υποτροφιών σε υποψήφιους διδάκτορες.