Σχετικά με το θέμα που ανακίνησε χθες το Συμβούλιο των Επιτρόπων για τη διαχείριση των απορριμμάτων στην Κέρκυρα, ενημερώνουμε ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει ήδη αναλάβει όλες τις προβλεπόμενες πρωτοβουλίες για την αποκατάσταση της ορθής διαχείρισης στερεών αποβλήτων στην Κέρκυρα, σε συμφωνία με το ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο.

Οι πρωτοβουλίες αυτές βρίσκονται σε συμφωνία με το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων (2015) αλλά και το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων Ιονίων Νήσων (2016), το οποίο συντάχθηκε και εγκρίθηκε από τους αρμόδιους φορείς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Αυτοδιοίκησης.

Για την αντιμετώπιση του έντονου περιβαλλοντικού προβλήματος, με προεκτάσεις και στο κοινωνικό αλλά και στο παραγωγικό επίπεδο, έχουν αναληφθεί πολλές πρωτοβουλίες σε διϋπουργικό επίπεδο σε συνεργασία και με τη συμμετοχή του Δήμου Κέρκυρας και του αρμοδίου αντίστοιχου φορέα του, ΣΥΔΙΣΑ, που έχουν και την αρμοδιότητα διαχείρισης απορριμμάτων,  και της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Στην κατεύθυνση αυτή :

 • Έχει χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ – ΥΜΕΠΕΡΑΑ και έχει ολοκληρωθεί η μελέτη της νέας Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων, σύμφωνα με την Οδηγία 2008/98 και τον Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων, η οποία βρίσκεται σε φάση έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και επίκειται η ένταξή της στο ΕΣΠΑ, με προϋπολογισμό άνω των 30 εκατ. ευρώ. Η μονάδα θα έχει δυναμικότητα 35.000 τν ΑΣΑ/έτος και επί πλέον 12.500 τν/έτος προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων, ενώ η διάρκεια κατασκευής της θα είναι 18 μήνες.
 • Έχει χρηματοδοτηθεί (ΕΣΠΑ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ) και επίκειται η ανάθεση της μελέτης για τον νέο ΧΥΤΥ σε νέα περιοχή. Ο νέος ΧΥΤΥ θα παραλαμβάνει τα υπολείμματα της επεξεργασίας της Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων.
 • Έχουν χρηματοδοτηθεί (ΠΕΠ Ιονίων Νήσων) τέσσερις (4) δράσεις που αφορούν στην ανάπτυξη δικτύων χωριστής συλλογής ανακυκλώσιμων και βιοαποβλήτων, στην κατασκευή Πράσινων Σημείων και στην ενημέρωση – ευαισθητοποίηση, συνολικού προϋπολογισμού 2,9 εκατ. ευρώ.
 • Παρακολουθεί την αποκατάσταση και τους όρους λειτουργίας του ΧΥΤΥ Λευκίμμης που πρόσφατα αδειοδοτήθηκε από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, για τον οποίο έχει ολοκληρωθεί η δημοπράτηση για τον ανάδοχο λειτουργίας και εγκρίθηκε η σύμβαση λειτουργίας για τρία χρόνια.
 • Παρακολουθεί τη λειτουργία της μεταβατικής Μονάδας Διαχείρισης αποβλήτων στο Τεμπλόνι, της οποίας πολλαπλασιάστηκε η δυναμικότητα, ολοκληρώθηκε η δημοπράτηση και εγκρίθηκε η σύμβαση με τον ανάδοχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο.Επιπλέον, στην Κέρκυρα έχουν κλείσει και αποκατασταθεί όλοι οι ΧΑΔΑ που υπήρχαν κατά το παρελθόν στο νησί. Στην περιοχή Τεμπλονίου ολοκληρώθηκαν με εθνική χρηματοδότηση τα έργα συλλογής και διαχείρισης του βιοαερίου και η μονάδα του βιολογικού καθαρισμού των στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ, που ποτέ μέχρι σήμερα δεν είχαν λειτουργήσει και ήταν λόγοι καταδίκης της χώρας μας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, ενώ έχει εγκριθεί η χρηματοδότηση της ολοκλήρωσης της αποκατάστασης του ΧΥΤΑ Τεμπλονίου από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (πάνω από 3,7εκατομ. ευρώ) και η αποκατάσταση θα ξεκινήσει πολύ σύντομα και θα διαρκέσει εννέα (9) μήνες.

  Οι δράσεις και τα έργα διαχείρισης απορριμμάτων στην Κέρκυρα εντάσσονται στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης, με ενίσχυση της διαλογής στην πηγή και της ανακύκλωσης, και απαιτούν την ενεργοποίηση τόσο της Αυτοδιοίκησης όσο και της τοπικής κοινωνίας και των παραγωγών.

  Από την πλευρά της κυβέρνησης πιέζουμε προς αυτή την κατεύθυνση, διότι είναι ευθύνη όλων μας και ιδιαίτερα των τοπικών κοινωνιών να λύσουν το πρόβλημα των στερεών αποβλήτων, πέρα από το σημαντικό θέμα των ευρωπαϊκών προστίμων.

  Τέλος, οι παρεμβάσεις μας στοχεύουν :

 • Στην εξασφάλιση της ποιότητας του περιβάλλοντος που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ποιότητα ζωής των κατοίκων του νησιού της Κέρκυρας.
 • Στην υποστήριξη της ανάπτυξης της Κέρκυρας και ιδιαίτερα του τουριστικού προϊόντος, ενόψει της νέας τουριστικής περιόδου που ξεκινά, αλλά και του πρωτογενούς τομέα.
 • Στην ικανοποίηση των υποχρεώσεων απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να αποσοβηθεί η δημοσιονομική διόρθωση για τη Λευκίμμη, να μην επιβληθούν πρόστιμα για το Τεμπλόνι, για το οποίο υπάρχει ήδη καταδίκη της χώρας, και φυσικά να μην γίνει παραπομπή της χώρας για τη νέα προειδοποιητική επιστολή για την Κέρκυρα.