Ενημέρωση για τις πολιτικές στήριξης της καινοτόμου επιχειρηματικότητας πραγματοποίησαν στελέχη του Τομέα Έρευνας και Καινοτομίας του ΥΠΠΕΘ σε ημερίδα του Συνδέσμου Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιώς, στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά.

Ο Δρ Γιώργος Χουρδάκης, Διευθυντής του Γραφείου Αναπληρωτή Υπουργού Έρευνας και Καινοτομίας, σε μια αναλυτική παρουσίαση ανέπτυξε το σύνολο των δράσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη και ενισχύουν την δραστηριότητα των επιχειρηματιών που επενδύουν στην καινοτομία.

Ο κ. Χουρδάκης τόνισε ότι στόχος όλων των δράσεων είναι η διαμόρφωση ενός νέου παραγωγικού προτύπου για τη χώρα με βάση την ανάπτυξη Οικονομίας της Γνώσης με αξιώσεις, στην αύξηση των θέσεων εργασίας με βελτίωση των όρων εργασίας και την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Συγκεκριμένα ο κ. Χουρδάκης παρουσίασε δράσεις που βρίσκονται στη φάση της υλοποίησης ύψους μεγαλύτεροι από 600 εκ. ευρώ, όπως :

 • Ενιαία Δράση «Ερευνώ – Δημιουργώ  -Καινοτομώ» (410 εκ €)
 • Διακρατικές Συνεργασίες με Ρωσία, Γερμανία, Ισραήλ, Κίνα (37 εκ. € )
 • Στρατηγικές Δράσεις Ερευνητικών Φορέων ( 32 εκ. € )
 • Ερευνητικές Υποδομές Εθνικής Εμβέλειας (Α’ Φάση:  73 εκ. €)
 • Ειδικές Δράσεις σε τομείς υψηλής προτεραιότητας (Δημόσια Δαπάνη 24 εκ. €) (Ανοιχτή Καινοτομία στον Πολιτισμό, Υδατοκαλλιέργεια, Βιομηχανικά Υλικά)
 • Κέντρα Ικανότητας (Competence Centers) (Δημόσια Δαπάνη 30εκ. €)
 • Δημιουργία και υποστήριξη καινοτομικών συστάδων επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων (24 εκ € )
 • Το Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Equifund) αποτελεί μια επενδυτική πλατφόρμα με πολλαπλασιαστικό αντίκτυπο στην οικονομία και στην κοινωνία η οποία παρέχει τη δυνατότητα ανεύρεσης χρηματοδότησης μέσω συμμετοχών στα κεφάλαια των επιχειρήσεων.

Ξεκινά τη λειτουργία του με κεφάλαια 200 εκατ. ευρώ από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους και 60 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (European Investment Fund/EIF).

Ο στόχος είναι η αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων που βρίσκονται σε σχετικό επίπεδο τεχνολογικής ετοιμότητας με τη διαμόρφωση επιχειρηματικών σχεδίων και την αξιοποίησή τους (ίδρυση τεχνοβλαστών spin-off, spin-out, εκμετάλλευση δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, κ.α.)

 • Το Εληνικό Ίδρυμα Έρευνας και καινοτομίας με επιχορηγήσεις 240 εκ. € (180 εκ. από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων – 60 εκ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων) 2017-2019
 • Δράση ενίσχυσης Τμημάτων Έρευνας και Ανάπτυξης στις επιχειρήσεις

Η Δράση αυτή αφορά στην ενίσχυση των R&D τμημάτων σε επιχειρήσεις κυρίως μέσω της κάλυψης μέρους του μισθολογικού κόστους νέων ερευνητών που θα απασχοληθούν σε αυτές στο πλαίσιο μιας δραστηριότητας Έρευνας & Ανάπτυξης.

 • Εμβληματικές  Πρωτοβουλίες

Πολιτισμός σε συνεργασία με Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού : Πολιτισμός, Πολιτιστική κληρονομιά, Επιστήμη και Τεχνολογία  ( 13 εκ. €)

Ιατρική σε συνεργασία με Υπουργείο Υγείας: Ιατρική ακριβείας(εξατομικευμένη Ιατρική/ Πρόληψη και θεραπεία)( 4,75 εκ €)

Αλυσίδες αξίας στην Αγροδιατροφή σε συνεργασία με Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:

«Οι δρόμοι των Αμπελώνων»

«Οι δρόμοι της  Ελιάς»

«Οι δρόμοι της  Μέλισσας»

Τέλος ο κ. Χουρδάκης αναφέρθηκε στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 που αφορούν στην ενίσχυση των καινοτόμων επιχειρήσεων μέσω  φορολογικής απαλλαγής, επιχορήγηση επί του προβλεπόμενου ύψους ενίσχυσης, επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και μισθολογικού κόστους.

Επιπρόσθετα με  νομοθετική παρέμβαση οι δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, όπως οι αποσβέσεις του εξοπλισμού και των οργάνων, που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες εκτέλεσης της επιστημονικής και της τεχνολογικής έρευνας, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων κατά το χρόνο της πραγματοποίησης τους προσαυξημένες κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%). Στην παράγραφο 4 του άρθρου 24 του νόμου για την ΄Ερευνα ( 4386/2016)  προστίθεται νέα κατηγορία ενεργητικού με αντίστοιχο συντελεστή απόσβεσης και νέα περίοδος ως εξής: «Εξοπλισμός και όργανα, που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες εκτέλεσης επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας – 40 %».

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την διάρκεια της συζήτησης υπήρξε γόνιμος διάλογος με τους εκπροσώπους των εταιρειών που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πολλές εταιρείες εξέφρασαν μεγάλο ενδιαφέρον για την επένδυση σε καινοτόμες δράσεις ενώ ακούστηκαν καινοτόμες ιδέες και προτάσεις που μπορούν να οδηγήσουν σε αξιόλογες συνεργασίες.