Η Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, σε εγκύκλιο με θέμα «Δικαίωμα διορισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 26ης Ιουλίου 2018: Έκτακτα μέτρα για τη στήριξη των πληγέντων και την αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018»   που απέστειλε  προς όλα τα Υπουργεία, τις Γενικές και Ειδικές Γραμματείες, τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, τις Ανεξάρτητες Αρχές και το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, περιγράφει αναλυτικά τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι.

 

Συγχρόνως, στην εγκύκλιο επισημαίνεται ότι επειδή ακριβώς πρόκειται για μια ιδιαιτέρως ευαίσθητη ομάδα του πληθυσμού και ενδεχομένως κάποια από τα απαιτούμενα για το διορισμό δικαιολογητικά να έχουν καταστραφεί λόγω των πυρκαγιών, το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης με στόχο την ταχύτερη διεκπεραίωση της διαδικασίας πρόσληψης, όρισε ειδική υπηρεσία εξυπηρέτησης.

 

Αναλυτικά, το περιεχόμενο της εγκυκλίου έχει ως εξής:

 

«Στο πλαίσιο της άσκησης κοινωνικής πολιτικής για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανέκυψαν συνεπεία των πυρκαγιών που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018, εκδόθηκε η υπ’  αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/686/οικ.28898/03-08-2018 Απόφαση της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΦΕΚ 3524/τ. Α΄/21-08-2018, ΑΔΑ: Ψ5Τ0465ΧΘΨ-ΦΑΘ), με θέμα: «Καθορισμός: α) των φορέων υποδοχής β) των απαιτούμενων δικαιολογητικών γ) του τρόπου βεβαίωσης της αιτίας του θανάτου δ) της σειράς προτεραιότητας των δικαιούχων δ) της προθεσμίας και της διαδικασίας υποβολής των δικαιολογητικών και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας σχετικά με το δικαίωμα διορισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 26ης Ιουλίου 2018 «Έκτακτα μέτρα για τη στήριξη των πληγέντων και την αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018»  (ΦΕΚ 138/Α΄/26-07-2018)».

 

Σύμφωνα με τις ευεργετικές αυτές διατάξεις, δίνεται η δυνατότητα διορισμού ενός (1) μέλους της οικογένειας θανόντος συνεπεία των                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            πυρκαγιών που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018, μέχρι β΄ βαθμού συγγενείας με αυτόν ή ο/η σύζυγος ή το πρόσωπο με το οποίο είχαν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ., στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και στους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν.2190/1994, όπως ισχύει, εκτός των εταιρειών του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 3429/2005.

 

Το δικαίωμα διορισμού παρέχεται και στα άτομα τα οποία υπέστησαν σοβαρά  εγκαύματα και νοσηλεύτηκαν σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) ή προκύπτει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, συνεπεία των πυρκαγιών που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατός ο διορισμός τους, για λόγους υγείας, το δικαίωμα διορισμού μεταβιβάζεται στον ή στη σύζυγο τους ή στο πρόσωπο με το οποίο έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή σε ένα τέκνο τους.

  1. Δικαιούχοι διορισμού

Σύμφωνα με το άρθρο 1 της ως άνω απόφασης, ως δικαιούχοι διορισμού καθορίζονται ένα (1) μέλος της οικογένειας θανόντος, μέχρι β΄ βαθμού συγγενείας με αυτόν ή ο/η σύζυγος ή το πρόσωπο με το οποίο είχαν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης. Ειδικότερα, εκτός του ή της συζύγου ή το πρόσωπο με το οποίο ο θανών ή η θανούσα είχε συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, δικαίωμα διορισμού έχουν ο γονέας ή το τέκνο ή αδελφός ή αδελφή, ή εγγονός ή εγγονή του θανόντος. Για την άσκηση του δικαιώματος αυτού προηγούνται κατά σειρά:

 

α) ο/η σύζυγος του θανόντος ή το πρόσωπο με το οποίο ο θανών ή η θανούσα είχε συνάψει σύμφωνο συμβίωσης

 

β) οι συγγενείς εξ αίματος α΄ βαθμού του θανόντος

 

γ) οι συγγενείς εξ αγχιστείας α΄ βαθμού του θανόντος

 

δ) οι συγγενείς εξ αίματος β΄ βαθμού του θανόντος και

 

ε) οι συγγενείς εξ αγχιστείας β΄ βαθμού του θανόντος

 

Μεταξύ συγγενών που εμπίπτουν στην ίδια περίπτωση, προηγείται ο μεγαλύτερος σε ηλικία  βάσει της ημερομηνίας γέννησης.

 

Επιπρόσθετα, το δικαίωμα διορισμού παρέχεται και στα άτομα τα οποία υπέστησαν σοβαρά εγκαύματα και νοσηλεύτηκαν σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) ή προκύπτει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, συνεπεία των πυρκαγιών που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατός ο διορισμός τους, για λόγους υγείας, το δικαίωμα διορισμού μεταβιβάζεται στον ή στη σύζυγο τους ή στο πρόσωπο με το οποίο έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή σε ένα τέκνο τους. Στην περίπτωση που μεταβιβάζουν το δικαίωμα διορισμού τους, προηγούνται κατά σειρά :

 

α) ο/η σύζυγος ή το πρόσωπο με το οποίο έχει συναφθεί σύμφωνο συμβίωσης

 

β) ένα από τα τέκνα τους, μεταξύ των οποίων προηγείται το μεγαλύτερο σε ηλικία.

 

  1. Διαδικασία  διορισμού

 

  1. Οι δικαιούχοι διορισμού υποβάλλουν στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, την αίτηση για το διορισμό τους. Η αίτηση δύναται να κατατεθεί και με συστημένη επιστολή (Βασ. Σοφίας 15, Τ.Κ.10674 Αθήνα).

Περιεχόμενο της αίτησης: Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/86 για τα στοιχεία που διαλαμβάνονται σε αυτή. Τα εν λόγω στοιχεία είναι τα εξής:

α) Στοιχεία ταυτότητας αιτούντος.

β) Τυπικά προσόντα (βασικοί τίτλοι σπουδών, τυχόν πρόσθετα προσόντα).

γ) Νομός, σε υπηρεσία του οποίου επιθυμούν να διοριστούν.

δ) Το γεγονός ότι στο πρόσωπο του αιτούντος δεν συντρέχει κώλυμα διορισμού ή πρόσληψης  σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

ε) Ονοματεπώνυμο θανόντος ή του ατόμου  που υπέστη σοβαρά εγκαύματα και  νοσηλεύτηκε σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) ή προκύπτει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.

στ) Ο βαθμός συγγένειας του αιτούντος με τον θανόντα ή του ατόμου  που υπέστη        σοβαρά εγκαύματα και νοσηλεύτηκε σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) ή προκύπτει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.

ζ) Τόπος συμβάντος σύμφωνα με το πιστοποιητικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ή άλλης δημόσιας αρχής.

 

Είναι αυτονόητο ότι με το διορισμό δεν επέρχεται κανένας συμψηφισμός με τυχόν άλλες απαιτήσεις ή αποζημιώσεις που δικαιούται ο ενδιαφερόμενος και ο διοριζόμενος δεν στερείται κανενός νομίμου δικαιώματός του για προσφυγή στα δικαστήρια και διεκδίκηση οποιασδήποτε αποζημίωσης.

 

Σε ότι αφορά τυχόν συνταξιοδοτικό δικαίωμα, από την ημερομηνία διορισμού, ισχύουν οι πάγιες συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις.

 

  1. Το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, μεριμνά για την εξεύρεση κενών θέσεων σε υπηρεσίες ή φορείς στους νομούς για τους οποίους εκδηλώθηκε ενδιαφέρον για διορισμό, αντίστοιχες με τα τυπικά προσόντα των αιτούντων και στη συνέχεια καταρτίζει πίνακα με κενές οργανικές θέσεις, τον οποίο γνωστοποιεί στους ενδιαφερόμενους.
  2. Οι δικαιούχοι, εντός της προθεσμίας που καθορίζεται από το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, υποβάλλουν δήλωση στην οποία αναγράφουν μέχρι τρεις (3) φορείς προτίμησης για διορισμό μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης διατίθενται για διορισμό οι ανωτέρω δικαιούχοι σύμφωνα και με τις δηλώσεις προτίμησής τους. Αν υπάρχουν περισσότεροι υποψήφιοι για διορισμό σε θέσεις του ίδιου φορέα και ο αριθμός των θέσεων δεν επαρκεί για όλους, η διάθεση γίνεται με βάση την οικογενειακή κατάσταση, προηγουμένου του εγγάμου με το μεγαλύτερο αριθμό τέκνων και του εγγάμου έναντι του άγαμου. Σε περίπτωση σύμπτωσης του ανωτέρω κριτηρίου λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία γέννησης, προηγουμένου του μεγαλύτερου σε ηλικία.

 

Επισημαίνεται ότι:

 

-Η αίτηση διορισμού υποβάλλεται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας πέντε (5) ετών από την ημερομηνία θανάτου ή από την ημερομηνία συμπλήρωσης του κατωτάτου ορίου ηλικίας για διορισμό ή από την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων του αιτούντος.

 

-Για το διορισμό των δικαιούχων απαιτείται η συνδρομή των γενικών προσόντων διορισμού, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ή κανονισμούς, καθώς και των τυπικών και ειδικών προσόντων που προβλέπονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου φορέα», όπως ισχύει και τις οργανικές διατάξεις ή κανονισμό του οικείου φορέα.

  1. Τρόπος Βεβαίωσης του θανάτου

 

Η αιτία του θανάτου του συγγενούς του αιτούντος το διορισμό και ο τόπος που συνέβη το γεγονός σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/686/οικ.28898/03-08-2018 απόφασης, βεβαιώνεται με: α. πιστοποιητικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ή άλλης δημόσιας αρχής, που εκδίδεται με βάση την έκθεση της ιατροδικαστικής υπηρεσίας, ή β. πιστοποιητικό κρατικού νοσοκομείου.

  1. Απαιτούμενα δικαιολογητικά διορισμού

 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της παρ. 3 της ενότητας Β΄ Διαδικασία  διορισμού, που θα πρέπει να προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος για τον διορισμό του στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, είναι:

 

α. Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση,  στην οποία θα καταγράφονται έως τρεις (3) φορείς προτίμησης για διορισμό και θα βεβαιώνεται από τον αιτούντα το διορισμό ότι δεν διορίστηκε βάσει των διατάξεων αυτών, άλλος δικαιούχος.

 

β. Βεβαίωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ή άλλης δημόσιας αρχής, ή Πιστοποιητικό κρατικού νοσοκομείου από τα οποία να προκύπτει η αιτία θανάτου και ο τόπος που συνέβη το γεγονός. Για το δικαίωμα διορισμού που παρέχεται στην περίπτωση των ατόμων που υπέστησαν σοβαρά εγκαύματα και νοσηλεύτηκαν σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) ή προκύπτει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, βεβαίωση νοσηλευτικού ιδρύματος από την οποία να προκύπτει η νοσηλεία σε ΜΕΘ στο χρονικό διάστημα αμέσως μετά τις πυρκαγιές αυτές ή το ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, βεβαιωμένο από την αρμόδια υγειονομική υπηρεσία του φορέα ασφάλισης του τραυματία, καθώς και η αιτία που προκάλεσε τον τραυματισμό. Επισημαίνεται ότι, σχετικά με τον τρόπο βεβαίωσης του ποσοστού αναπηρίας, σύμφωνα με τα όσα ορίζουν οι διατάξεις του αρ. 6 του ν. 3863/2010 όπως ισχύει, από 1.9.2011 δημιουργήθηκε το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), υπαγόμενο στη Διεύθυνση Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας της Διοίκησης του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., για την εξασφάλιση της ενιαίας υγειονομικής κρίσης όσον αφορά στον καθορισμό του βαθμού αναπηρίας των ασφαλισμένων όλων των ασφαλιστικών φορέων, συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου, καθώς και των ανασφάλιστων, για τους οποίους απαιτείται πιστοποίηση της αναπηρίας. Οι Γνωστοποιήσεις Αποτελέσματος Πιστοποίησης Ποσοστού Αναπηρίας που εκδίδονται για κάθε νόμιμη χρήση από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) γίνονται υποχρεωτικά δεκτές και είναι δεσμευτικές για τους φορείς και τις υπηρεσίες του Δημοσίου. Εκτός του Πιστοποιητικού ΚΕ.Π.Α. γίνονται δεκτά και πιστοποιητικά, σε ισχύ, από τις κάτωθι Υγειονομικές Επιτροπές:

 

– Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.),

– Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.),

– Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.),

– Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας και

– Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή του Πυροσβεστικού Σώματος.

 

γ. Υπεύθυνη δήλωση όλων των λοιπών συγγενών, δικαιούχων διορισμού σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/686/οικ.28898/03-08-2018 Απόφαση της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΦΕΚ 3524/τ. Α΄/21-08-2018, ΑΔΑ: Ψ5Τ0465ΧΘΨ-ΦΑΘ), που προηγούνται του αιτούντος στη σειρά διορισμού, για την παραίτησή τους από το ως άνω δικαίωμα υπέρ του αιτούντος το διορισμό και υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος το διορισμό ότι δεν διορίστηκε βάσει των διατάξεων αυτών άλλος δικαιούχος και ότι έχουν προσκομιστεί οι δηλώσεις παραίτησης από το δικαίωμα για διορισμό δικαιούχων που προηγούνται του αιτούντος στη σειρά προτεραιότητας.

 

δ. Τους τίτλους σπουδών του. Για το διορισμό στους κλάδους ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ Διοικητικού (Γραμματέων, Διοικητικών Γραμματέων, Διοικητικού Λογιστικού) είναι απαραίτητο πρόσθετο προσόν η γνώση πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ, η οποία πιστοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου φορέα», όπως ισχύει.

ε. Ληξιαρχική πράξη θανάτου του συγγενούς του αιτούντος.   

 

στ. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου ή της Κοινότητας από το οποίο να προκύπτει ο βαθμός συγγένειας του αιτούντος με τον θανόντα ή το άτομο το οποίο υπέστη σοβαρά εγκαύματα και νοσηλεύτηκε σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) ή προκύπτει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.

 

ζ. Το σύμφωνο συμβίωσης.

 

Επισημαίνεται ότι ο διορισμός πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού. Ως εκ τούτου, κατόπιν της έκδοσης της απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης με την οποία διατίθενται για διορισμό οι δικαιούχοι διορισμού, η Υπηρεσία μας διαβιβάζει στα αρμόδια Υπουργεία τους αντίστοιχους φακέλους των δικαιούχων το διορισμό με όλα τα ανωτέρω σχετικά δικαιολογητικά. Για την ολοκλήρωση του διορισμού, ο αρμόδιος φορέας αναζητά όλα τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία δικαιολογητικά προκειμένου να γίνει ο διορισμός (π.χ. ποινικό μητρώο) και αποστέλλει τον πλήρη φάκελο μαζί με την σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης διορισμού, υπογεγραμμένο από τον οικείο Υπουργό, στην Υπηρεσία μας προκειμένου να τύχει επεξεργασίας και να προωθηθεί προς υπογραφή στον Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

 

Οι υπηρεσίες προς τις οποίες απευθύνεται η παρούσα εγκύκλιος παρακαλούνται να την κοινοποιήσουν άμεσα στους φορείς που εποπτεύουν (περιλαμβανομένων και των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα) με τον προσφορότερο τρόπο.

 

Τέλος, δεδομένου ότι πρόκειται για μια ιδιαιτέρως ευαίσθητη ομάδα του πληθυσμού και ενδεχομένως κάποια από τα απαιτούμενα για το διορισμό δικαιολογητικά να έχουν καταστραφεί λόγω των πυρκαγιών, το Υπουργείο μας με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την ταχύτερη διεκπεραίωση της διαδικασίας πρόσληψης θα συνδράμει με κάθε πρόσφορο μέσο τους ενδιαφερόμενους. Όσοι επιθυμούν να ασκήσουν το δικαίωμα διορισμού θα μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προγραμματισμού Ανθρώπινου Δυναμικού (αρμόδιοι υπάλληλοι: Προϊσταμένη Γαλάνη Σοφία, 213 13 13 257 email:s.galani@ydmed.gov.gr και Ζωγράφου Μαρία, 213 13 13 249 email:m. zografou@ydmed.gov.gr)»

 

Επίσης, σε εφαρμογή  του άρθρου 17  των διατάξεων της «Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 26ης Ιουλίου 2018: Έκτακτα μέτρα για τη στήριξη των πληγέντων και την αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018», η Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, υπέγραψε απόφαση απόσπασης δεκατριών (13) υπαλλήλων του δημοσίου, στον Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου, ο οποίος έχει κηρυχτεί –από την Περιφέρεια Αττικής σε «Κατάσταση Εκτάκτου Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας».