Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι οι Διδακτικές Σειρές και τα Προαιρετικά βοηθήματα Ιταλικής γλώσσας για τις Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεις Γυμνασίου που μπορούν να υποβληθούν στην αρμόδια Διεύθυνση για κρίση, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για τη διδασκαλία της Ιταλικής γλώσσας στο Γυμνάσιο για το σχολικό έτος 2018-2019, πρέπει να έχουν τα εξής χαρακτηριστικά στοιχεία:

 1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ
 2. Οι διδακτικές σειρές που θα υποβληθούν θα πρέπει να ανταποκρίνονται στο Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών για τις Ξένες Γλώσσες (141417/Δ2/02-09-2016 Υ.Α., ΦΕΚ Β΄ 2871/09-09-2016). Η ύλη των διδακτικών σειρών θα πρέπει να καλύπτει το ισχύον Ωρολόγιο Πρόγραμμα.
 3. Οι διδακτικές σειρές και τα προαιρετικά βοηθήματα θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες τάσεις της διδακτικής των ζωντανών γλωσσών για μαθητές της αντίστοιχης ηλικιακής ομάδας.
 4. Σειρά θεωρείται αριθμός τουλάχιστον δύο βιβλίων και πάντα με την προϋπόθεση ότι αυτά καλύπτουν τις ανάγκες του Προγράμματος Σπουδών της ξένης γλώσσας.
 5. Στις διδακτικές σειρές και τα προαιρετικά βοηθήματα θα πρέπει να γίνεται ορθή χρήση της ξένης γλώσσας (Δηλαδή: να μην υπάρχουν ορθογραφικά, γραμματικά ή συντακτικά λάθη και να γίνονται ορθές γλωσσικές επιλογές ανάλογα με την επικοινωνιακή περίσταση.)
 6. Επιλέξιμες διδακτικές σειρές είναι αυτές που συνοδεύονται από:

         Βιβλίο Μαθητή, Τετράδιο Εργασιών, Βιβλίο Καθηγητή, CD με ακουστικά κείμενα, οργανικά συνδεδεμένα με το Βιβλίο Μαθητή, το Τετράδιο Εργασιών και το Βιβλίο Καθηγητή. Εναλλακτικά, μπορεί το Βιβλίο Μαθητή και το Τετράδιο Εργασιών να περιέχονται σε έναν ενιαίο τόμο. Το Βιβλίο Καθηγητή μπορεί να είναι σε έντυπη ή ηλεκτρονική/ ψηφιακή μορφή.

         Το Βιβλίο Καθηγητή θα πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά:

 • Γενική εισαγωγή για τη φιλοσοφία και την ειδική διδακτική προσέγγιση της διδακτικής σειράς.
 • Αναλυτικές διδακτικές οδηγίες και συμβουλές ανά κεφάλαιο.
 • Μεταγραφές όλων των ακουστικών κειμένων.
 • Λύσεις όλων των ασκήσεων που περιέχονται στο Βιβλίο Μαθητή και στο Τετράδιο Εργασιών.

         Η έλλειψη ενός εκ των ανωτέρω στοιχείων καθιστά τις διδακτικές σειρές μη επιλέξιμες.

 1. Διδακτικές σειρές παλαιότερες των 6 ετών δεν είναι επιλέξιμες. Ως εκ τούτου θεωρούνται επιλέξιμες οι διδακτικές σειρές με χρονολογία πρώτης έκδοσης το 2013 και εφεξής. Δύνανται να γίνουν δεκτές επικαιροποιημένες/βελτιωμένεςεκδόσεις παλαιότερων διδακτικών σειρών, εφόσον έχουν υποστεί επικαιροποίηση του περιεχομένου και σημαντική βελτίωση της μεθοδολογικής προσέγγισης.

Δεν γίνονται δεκτές διδακτικές σειρές ως επικαιροποιημένες/βελτιωμένες, στις οποίες δεν έχει γίνει επικαιροποίηση/αναμόρφωση/παρέμβαση τουλάχιστον του 20% του παλαιότερου περιεχόμενου.

 1. Τα προαιρετικά βοηθήματα, όπως:
  • βιβλία γραμματικής,
  • εικονογραφημένες ιστορίες,
  • βιβλία δεξιοτήτων,
  • CD με ασκήσεις ακουστικής αντίληψης,
  • CD με μουσική, τραγούδια κ.ά.,
  • βιντεοκασέτες, DVD,
  • διαφάνειες,
  • (εικονογραφημένα) λεξικά,
  • χάρτες,
  • παιχνίδια μάθησης,
  • λογισμικό,
  • υποστηρικτικό διαδραστικό υλικό,
  • διάφορα εκπαιδευτικά και περιοδικά φυλλάδια κατάλληλα για την ηλικία και το γλωσσικό επίπεδο των μαθητών,
  • άλλο υποστηρικτικό εποπτικό υλικό (κάρτες, πόστερ κ.ά.)

αν και δεν υπόκεινται σε όρους παλαιότητας, θα πρέπει να υπηρετούν τους στόχους του ισχύοντος Προγράμματος Σπουδών και να ανταποκρίνονται στην ηλικιακή ομάδα στόχου.

 1. Οι διδακτικές σειρές και τα προαιρετικά βοηθήματα θα πρέπει να είναι απαλλαγμένα από ελληνικές μεταφράσεις των προς διδασκαλία κειμένων. (Επιτρέπεται να υπάρχουν στην ελληνική γλώσσα εκφωνήσεις, επεξηγήσεις γραμματικής και πολιτισμικά στοιχεία, καθώς και κείμενα για δραστηριότητες διαμεσολάβησης.)
 2. Οι λύσεις των ασκήσεων δεν πρέπει να περιέχονται στα βιβλία/τετράδια που απευθύνονται στον μαθητή, εξαιρουμένων μόνο των λύσεων για τις ασκήσεις / test αυτοαξιολόγησης.
 3. Η άρτια και λειτουργική εικονογράφηση είναι απαραίτητο κριτήριο επιλεξιμότητας των διδακτικών σειρών και των προαιρετικών βοηθημάτων.
 4. Διδακτικές σειρές και προαιρετικά βοηθήματα τα οποία θίγουν με αρνητικό τρόπο εθνικά θέματα, καθώς και τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι επιλέξιμα
 5. Κακέκτυπο ή/και κατεστραμμένο διδακτικό υλικό (διδακτικές σειρές και προαιρετικά βοηθήματα) δεν είναι επιλέξιμο.

Β. ΟΡΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ

 1. Οι ενδιαφερόμενοι συγγραφείς και εκδότες μπορούν να υποβάλουν την αίτηση και τα βιβλία τους στο ΥΠ.Π.Ε.Θ. (Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε. – Τμήμα Α΄, Ανδρέα Παπανδρέου 37, Γραφείο 1109, τηλ. 210-3443422, 210-3442238, 210-3442240) μέχρι και                              16 Ιουλίου 2018.
 2. Οι διδακτικές σειρές και τα προαιρετικά βοηθήματα υποβάλλονται σε τρία (3) αντίτυπα.
 3. Οι διδακτικές σειρές και τα προαιρετικά βοηθήματα που υποβάλλονται σε κρίση δεν επιστρέφονται, είτε επιλεγούν είτε όχι.
 4. Οι ενδιαφερόμενοι συγγραφείς και εκδότες πρέπει να αναγράφουν στην αίτηση την τελική τιμή πώλησης του προαιρετικού βοηθήματος και κάθε επιμέρους στοιχείου της διδακτικής σειράς (Βιβλίο Μαθητή, Τετράδιο Εργασιών, CD κ.λπ.), συμπεριλαμβανομένων του ΦΠΑ και της σχετικής έκπτωσης.
 5. Οι συγγραφείς και εκδότες των οποίων οι διδακτικές σειρές είχαν εγκριθεί για το σχολικό έτος 2016-2017 πρέπει να υποβάλουν στο ΥΠ.Π.Ε.Θ. αίτηση (υπόδειγμα 1), στην οποία πρέπει να αναγράφονται τα εξής:
 • οι ήδη εγκεκριμένες σειρές (τίτλος διδακτικής σειράς και κάθε επιμέρους στοιχείου της) και
 • η τελική τιμή πώλησης κάθε επιμέρους στοιχείου της για το σχ. έτος 2018-2019, η οποία δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από την τιμή που αναφέρεται στον εγκεκριμένο κατάλογο 2016-2017, προκειμένου οι σειρές να συμπεριληφθούν στον κατάλογο για το σχ. έτος 2018-2019.
  1. Οι συγγραφείς και εκδότες που έχουν έτοιμα βιβλία (άριστη εκτύπωση και όχι κακέκτυπα) μπορούν να τα υποβάλουν στο ΥΠ.Π.Ε.Θ. για κρίση μαζί με τη σχετική αίτηση (υπόδειγμα 2), στην οποία πρέπει να αναγράφονται τα εξής:
 • ο τίτλος της διδακτικής σειράς και του κάθε επιμέρους στοιχείου της, η τελική τιμή πώλησης κάθε επιμέρους στοιχείου της και η χρονολογία πρώτης έκδοσης,
 • ο τίτλος του προαιρετικού βοηθήματος, η τελική τιμή πώλησής του και η χρονολογία πρώτης έκδοσης.
  1. Οι συγγραφείς και εκδότες που έχουν έτοιμες επικαιροποιημένες/βελτιωμένες εκδόσεις παλαιότερων διδακτικών σειρών πρέπει να υποβάλουν στο ΥΠ.Π.Ε.Θ.:

Α)     –        την επικαιροποιημένη/βελτιωμένη διδακτική σειρά,

–        την παλαιότερη διδακτική σειρά (επί της οποίας έγιναν οι αλλαγές) και

–        αναλυτική έκθεση τεκμηρίωσης των αλλαγών, από την οποία προκύπτει επικαιροποίηση/αναμόρφωση/παρέμβαση τουλάχιστον του 20% του παλαιότερου περιεχόμενου

Β)     και αίτηση (υπόδειγμα 3), στην οποία πρέπει να αναγράφονται τα εξής:

–        ο τίτλος της επικαιροποιημένης/βελτιωμένης διδακτικής σειράς και του κάθε επιμέρους στοιχείου της, η τελική τιμή πώλησης κάθε επιμέρους στοιχείου της και η χρονολογία πρώτης έκδοσης,

–        ο τίτλος της παλαιότερης διδακτικής σειράς (επί της οποίας έγιναν οι αλλαγές) και του κάθε επιμέρους στοιχείου της και η χρονολογία έκδοσής της.

 1. Οι εκδοτικοί οίκοι των οποίων οι διδακτικές σειρές εγκρίνονται, παραχωρούν το δικαίωμα για εκτύπωση σε Braille για τυφλούς και σε μεγέθυνση για αμβλύωπες στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος».

Επίσης, για το σχολικό έτος 2018-2019 θα ισχύσουν τα ήδη εγκεκριμένα προαιρετικά βοηθήματα Ιταλικής γλώσσας Γυμνασίου που αναφέρονται στον εγκεκριμένο κατάλογο του σχολ. έτους 2016-2017.

Υπόδειγμα 1 σε μορφή pdf 

Υπόδειγμα 2 σε μορφή pdf 

Υπόδειγμα 3 σε μορφή pdf