Υπεγράφη σήμερα, στο Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, η σύμβαση προμήθειας για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των εγκαταστάσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Τη σύμβαση υπέγραψαν ο Υπουργός Παναγιώτης Κουρουμπλής και η κ. Μυρτώ Μυριάλλη πρόεδρος της εταιρείας ‘’ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΣΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 10ου ΤΟΜΕΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ’’ στην οποία κατοχυρώθηκε ο σχετικός διαγωνισμός.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό ο οποίος διακηρύχτηκε σύμφωνα με την Α.Π.:2833.1-3/1639/2018/09-01-2018 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας είχαν κατ’ αποκλειστικότητα: α) τα Προστατευμένα Παραγωγικά Εργαστήρια (Π.Π.Ε.) του άρθρου 17 του Ν. 2646/1998 (Α΄ 236), β) οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) του άρθρου 12 του Ν. 2716/1999 (Α’ 96), γ) οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ένταξης (Κοιν.Σ.Επ.) της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 4019/2011 (Α΄ 216), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4430/2016 (Α’ 205), και δ) κάθε άλλος οικονομικός φορέας με κύριο σκοπό, βάσει του καταστατικού του, την επαγγελματική και κοινωνική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων προσώπων, εφόσον περισσότεροι από 30% των εργαζομένων του φορέα είναι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεκτούντες εργαζόμενοι.

Η «ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΣΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 10Ο ΤΟΜΕΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» στην οποία κατοχυρώθηκε ο σχετικός διαγωνισμός ανήκει στις επιχειρήσεις – Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς περιορισμένης ευθύνης, για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και την κοινωνικο-επαγγελματική   ένταξη  κοινωνικά ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού.