ΑΠΕ/ΜΠΕ

 

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, στοχεύοντας πάντα στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες στον τομέα των μεταφορών και την ανάπτυξη των μεταφορικών υποδομών της χώρας, βρίσκεται ήδη στη διαδικασία εκπόνησης του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Μεταφορών της Ελλάδας. Πρόκειται για ένα μεγαλόπνοο έργο, το οποίο αναμένεται να συντελέσει καθοριστικά στον προσδιορισμό της μελλοντικής στρατηγικής πολιτικής στον τομέα των μεταφορών και την υποστήριξη της ελληνικής οικονομίας.

Το έργο του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Μεταφορών χρηματοδοτείται από Κοινοτικούς πόρους, στα πλαίσια των δράσεων για τη στήριξη των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων της χώρας και πραγματοποιείται υπό την οικονομική διαχείριση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

Στην παρούσα φάση, μελετητική ομάδα Ελλήνων και ξένων επιστημόνων (σύμπραξη εταιρειών Egis, TiEG EEIG, SYSTEMA),  υπό τη στενή συνεργασία και επίβλεψη έμπειρου επιστημονικού προσωπικού του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, επιλεγμένο ειδικά για το σκοπό αυτό, δουλεύει για τη σύνταξη του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Μεταφορών, το οποίο αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί τον Μάρτιο του 2019. Ενεργή συμμετοχή έχουν, επίσης, εκπρόσωποι από διάφορα Υπουργεία και φορείς οι οποίοι σχετίζονται με τις μεταφορές στην Ελλάδα (Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, Hellastron, ΟΣΕ, ΚΤΕΛ, Οργανισμοί Λιμένων κ.α.).

Το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών, με ορίζοντα το 2037 και ενδιάμεσο σταθμό το έτος 2027, αφορά στην ανάλυση των αναγκών του συνόλου του τομέα των μεταφορών (οδικές, σιδηροδρομικές, εναέριες, θαλάσσιες), μέσω της συλλογής κατάλληλων δεδομένων, λαμβάνοντας υπόψη περιβαλλοντικούς και κοινωνικοπολιτικούς παράγοντες. Επίσης, περιλαμβάνει την ανάπτυξη των απαραίτητων υποστηρικτικών εργαλείων σχεδιασμού (κυκλοφοριακό μοντέλο, μοντέλο ανάλυσης κόστους-οφέλους, διαδικτυακή βάση δεδομένων), προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως εργαλείο υποστήριξης αποφάσεων για τη μελλοντική χάραξη πολιτικής, τον επενδυτικό προγραμματισμό και την προετοιμασία του σχεδιασμού. Παράλληλα, προετοιμάζεται και μια πλήρως λειτουργική Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, προκειμένου να υποστηρίζει σε μόνιμη βάση τις ανάγκες του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου.Η ανάπτυξη ενός σχεδίου μεταφορών θα διευκολύνει τον εντοπισμό και την αιτιολόγηση των μελλοντικών απαιτούμενων πολιτικών και επενδύσεων στον τομέα των μεταφορών, με στόχο να παρέχει τη βάση για την υποδομή μεταφορών και την ανάπτυξη υπηρεσιών στην Ελλάδα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, συμβάλλοντας στην ανταγωνιστικότητα του τομέα των μεταφορών της χώρας. Η Ελλάδα έχει θέσει ως προτεραιότητα την επαρκή και οικονομικά αποδοτική μεταφορά ανθρώπων και αγαθών. Η προοπτική της ανάπτυξης και προώθησης της πολυτροπικότητας στις μεταφορές αναμένεται να προσελκύσει σημαντικές επενδύσεις, καθιστώντας την Ελλάδα ως κέντρο διαμετακόμισης διεθνούς εμβέλειας, γεγονός το οποίο θα συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Η ύπαρξη ενός Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Μεταφορών είναι ζωτικής σημασίας για τη χώρα μας. Αφορά όλους τους πολίτες, καθώς θα αποτελέσει τον πυρήνα για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των ανθρώπων, παρέχοντας ασφαλέστερη πρόσβαση σε εργασία, υπηρεσίες, εκπαίδευση, αναψυχή, ενώ παράλληλα στοχεύει στη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αναπόφευκτα προκύπτουν από το διαρκώς αυξανόμενο μεταφορικό έργο στις αναπτυγμένες χώρες.

Πληροφορίες σχετικά με το έργο του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Μεταφορών και την πρόοδό του, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρίσκουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.nationaltransportplan.gr ή μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών www.yme.gr .