(11.09.17): Ομιλία ΥΠΕΝ στην εκδήλωση της ΡΑΕ στο «Regulatory Energy Forum», που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 82ης ΔΕΘ

Ειδική δομή, που θα είναι υπεύθυνη για την εκπόνηση του Εθνικού Ενεργειακού Σχεδιασμού, συγκροτεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Κεντρικό ρόλο στη διαδικασία θα έχει και η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, σε συνεργασία με την οποία θα διασφαλιστεί τόσο η στρατηγική όσο και τα μέτρα πολιτικής του Σχεδιασμού, ώστε να συμβαδίζουν αρμονικά με το ευρωπαϊκό και εθνικό ρυθμιστικό πλαίσιο.

Αυτό τόνισε ο ΥΠΕΝ, Γιώργος Σταθάκης, στην ομιλία του στο «Regulatory Energy Forum», που διοργάνωσε η ΡΑΕ, στο πλαίσιο της 82ης ΔΕΘ, παρουσιάζοντας παράλληλα τους βασικούς στόχους της ενεργειακής πολιτικής.

Όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός, θα δημιουργηθεί Επιτροπή Σχεδιασμού Ενεργειακής Πολιτικής, στην οποία θα συμμετέχουν εκπρόσωποι θεσμικών φορέων του τομέα της ενέργειας και του κλίματος, του ΚΑΠΕ, του Υπουργείου Οικονομίας, καθώς και εξωτερικοί εμπειρογνώμονες. Θα συσταθούν, παράλληλα, ειδικές ομάδες εργασίες που θα επεξεργαστούν κάθε κεφάλαιο του Σχεδίου, ενώ οι όποιες ειδικές ενεργειακές μελέτες απαιτηθούν (Μελέτες  Ενεργειακών σεναρίων, αγοράς, κλπ) θα εκπονηθούν από το ΚΑΠΕ, τη ΡΑΕ, τους Διαχειριστές ή την ακαδημαϊκή κοινότητα.

Στον πρώτο κύκλο διαβούλευσης θα συμμετάσχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι (φορείς αγοράς, ινστιτούτα, ενώσεις καταναλωτών, εργαζόμενοι, εκπαιδευτικά ιδρύματα, ΟΤΑ, ΜΚΟ κλπ.) προκειμένου να καταθέσουν τις απόψεις και προτάσεις τους, στη βάση δομημένης θεματολογίας, επί των στόχων, αρχών και γενικών πολιτικών που διέπουν τον Ενεργειακό Σχεδιασμό.

Όταν αυτός ολοκληρωθεί, θα υπάρξει μια αρχική εκδοχή του Σχεδίου, που θα παρουσιαστεί στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής. Τα σχόλια που θα προκύψουν από τη διαβούλευση με κόμματα και κοινωνικούς φορείς θα ενσωματωθούν, θα ακολουθήσει νέος κύκλος διαβούλευσης και μέχρι την Άνοιξη του 2018 θα έχει διαμορφωθεί το τελικό σχέδιο που θα υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η κυβέρνηση θεωρεί εξαιρετικά σημαντική την παγκόσμια μάχη για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, υπογράμμισε ο κ. Σταθάκης. Πέρα από την αναδιάρθρωση του ενεργειακού μείγματος για την επίτευξη των στόχων μείωσης των εκπομπών αερίων ρύπων, βασικοί στόχοι του Εθνικού Ενεργειακού Σχεδιασμού είναι:

•           Η εξασφάλιση επάρκειας και ασφάλειας εφοδιασμού για το σύνολο της χώρας συμπεριλαμβανομένων των νησιών, μέσω σύγχρονων υποδομών και αποτελεσματικών διασυνδέσεων.

•           Η διασφάλιση ότι τα ενεργειακά προϊόντα και υπηρεσίες διατίθενται σε αγορές που λειτουργούν με διαφάνεια και σύμφωνα με τους κανόνες του ανταγωνισμού.

•           Η ριζική αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας και η προστασία των ευάλωτων καταναλωτών.

•          Η συμβολή στην αναπτυξιακή προσπάθεια συνολικά της οικονομίας και η μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της χώρας, με την ορθολογική και βιώσιμη εκμετάλλευση των εγχώριων πηγών και την αναβάθμιση της γεωπολιτικής θέσης της χώρας.

•     Η στήριξη των Περιφερειών της χώρας μέσω της αποκεντρωμένης παραγωγής αλλά και της συμμετοχής των καταναλωτών (νοικοκυριών, επιχειρήσεων, δήμων και Ενεργειακών Κοινοτήτων) στο σύνολο των ενεργειακών αγορών.

Διεθνής δέσμευση και κεντρικός στόχος της κυβέρνησης είναι η μετάβαση σε ένα νέο μείγμα, όπου ο λιγνίτης θα παραμένει ένα από τα βασικά καύσιμα αλλά το μερίδιό του θα περιοριστεί και σταδιακά το μεγαλύτερο μερίδιο θα προέρχεται από ΑΠΕ, ενώ στη μεταβατική φάση κρίσιμο ρόλο θα παίξει η αξιοποίηση του φυσικού αερίου.

Το μερίδιο των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα αυξάνεται σταθερά και η επίτευξη των ευρωπαϊκών στόχων το 2020 μπορεί να θεωρείται δεδομένη, ανέφερε ο Υπουργός. Ήδη έχουν εγκριθεί και βαίνουν προς υλοποίηση επενδυτικά έργα αξίας 2 δισ. ευρώ. «Καλλιεργούμε το έδαφος ώστε να προσελκυστούν επενδύσεις, με έμφαση στην ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου. Στην προσέλκυση κεφαλαίων και τεχνογνωσίας αξιοποιούμε και την πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης, επιδιώκοντας συμφωνίες και συμμαχίες με ισχυρούς διεθνείς παίκτες (π.χ. Κίνα, Γαλλία)».

Ο κ. Σταθάκης αναφέρθηκε, επίσης, σε μια σειρά επιπλέον πρωτοβουλίες: Τη μετάβαση στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας, την προετοιμασία του target model και τη λειτουργία του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, τη διασύνδεση των νησιών με το ηπειρωτικό δίκτυο και την προώθηση της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για τα ενεργειακά νησιά, στο πλαίσιο της ανάπτυξης του εγχώριου δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας, τη θεσμοθέτηση των Ενεργειακών Κοινοτήτων για την ενεργή συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών, καθώς και την προώθηση πολιτικών εξοικονόμησης ενέργειας με νέα ευνοϊκότερα χρηματοδοτικά προγράμματα (Εξοικονομώ κατ’ Οίκον).

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του ο Υπουργός εστίασε στην αξία του διαλόγου σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, με στόχο τη δημιουργία ευρύτερων συναινέσεων, για την υλοποίηση μιας ισχυρής ενεργειακής στρατηγικής, που θα δημιουργεί ένα καθαρό μονοπάτι για όλους τους εμπλεκόμενους σε αυτόν τον φιλόδοξο μετασχηματισμό.

 

(10.09.17): Παρουσίαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργου Σταθάκη, στο συνέδριο της ΔΕΗ που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 82ης ΔΕΘ.

Τη στρατηγική του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τον μετασχηματισμό του εγχώριου ενεργειακού συστήματος παρουσίασε ο Υπουργός, Γιώργος Σταθάκης, στο συνέδριο της ΔΕΗ με θέμα «Investment Opportunities in Southeastern Europe» που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 82ης ΔΕΘ.

Ειδικότερα ο Υπουργός ανέφερε:

Για τον Μακροχρόνιο Ενεργειακό Σχεδιασμό: Η Ελλάδα στη δρομολογούμενη απο-ανθρακοποίηση της Ευρώπης απαντά με τον Εθνικό Μακροχρόνιο Ενεργειακό Σχεδιασμό, ο οποίος θα περιγράφει τους εγχώριους στόχους για την Ενέργεια και το Κλίμα για τη δεκαετία 2020-2030. Επιδίωξη του ενεργειακού σχεδιασμού είναι η μέγιστη δυνατή συμμετοχή του λιγνίτη στο ενεργειακό μίγμα το 2030, υπό το φως των περιβαλλοντικών στόχων για τους οποίους έχουμε δεσμευθεί με τη Συμφωνία των Παρισίων.

Για την απελευθέρωση των αγορών και τους λιγνίτες: Η ελληνική πρόταση που υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αποεπένδυση περίπου του 40% του λιγνιτικού δυναμικού της ΔΕΗ, ανταποκρίνεται στα κριτήρια που θέτει η Συμφωνία και είναι βιώσιμη. Στο επόμενο διάστημα θα γίνουν διαπραγματεύσεις για την οριστικοποίηση της πρότασης, το Market test τον Οκτώβριο και η ολοκλήρωση της αποεπένδυσης ως τα μέσα του 2018.

«Πιστεύουμε ότι θα υπάρξει ισχυρό ενδιαφέρον στο market test και δεν θα δικαιωθούν όσοι υποστηρίζουν το αντίθετο», τόνισε ο κ. Σταθάκης. «Ο δικός μας στόχος είναι να προσελκυστεί τεχνογνωσία και κεφάλαια για την αναβάθμιση υφιστάμενων λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ και την κατασκευή νέων, τελευταίας τεχνολογίας, που θα αντικαταστήσουν εν μέρει την ισχύ μονάδων που αποσύρονται οριστικά. Ώστε η αποεπένδυση να συνδυαστεί με στρατηγικά ζητήματα ενεργειακού σχεδιασμού».

Η ΔΕΗ θα παραμείνει ισχυρός πυλώνας του ενεργειακού συστήματος της χώρας,  καινοτόμα και ανταγωνιστική ευρωπαϊκή εταιρεία, έτοιμη να ανταποκριθεί σε προκλήσεις εντός και εκτός της Ευρώπης.

Για το Target model και το Χρηματιστήριο Ενέργειας: Η μετάβαση στο ενιαίο ευρωπαϊκό μοντέλο-στόχο, το target model, γίνεται πλέον με αλματώδη βήματα, μέσα σε ένα πολύ ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα. Στόχος είναι οι νέες αγορές, σε συνδυασμό με το Χρηματιστήριο Ενέργειας, να λειτουργήσουν εντός του 2018.

Για τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις: Σε φάση υλοποίησης βρίσκεται η δεύτερη γραμμή μεταφοράς προς τη Βουλγαρία, μεταξύ των υποσταθμών Νέα Σάντα Κιλκίς και Maritsa East. Έχει χαρακτηριστεί Έργο Κοινού Ενδιαφέροντος (PCI) και ήδη ολοκληρώθηκαν όλες οι μελέτες κόστους-οφέλους που ζήτησε η Κομισιόν. Το έργο εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί το 2021.

Κομβικό βήμα για την ενίσχυση των ηλεκτρικών διασυνδέσεων στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, αποτελεί το Memorandum of Understanding που θα υιοθετηθεί στο Βουκουρέστι από τους Υπουργούς Ενέργειας στα τέλη του μήνα, για την επέκταση και στον τομέα του ηλεκτρισμού της Πρωτοβουλίας που αφορά τη διασύνδεση του φυσικού αερίου στην περιοχή.

Κλείνοντας την ομιλία του ο κ. Σταθάκης τόνισε: «Όραμα μας είναι να μετασχηματίσουμε το εγχώριο ενεργειακό σύστημα ώστε η ενέργεια να διακινείται ελεύθερα πέραν των συνόρων. Με αποτελεσματικό ρυθμιστικό πλαίσιο, ανταγωνιστικούς όρους και την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των πόρων μας, θέτοντας στο επίκεντρο τους καταναλωτές, ώστε να συμμετέχουν ενεργά και χωρίς αποκλεισμούς  στην αγορά, να προστατεύονται οι πιο ευάλωτοι, να επωφελούνται όλοι από τις νέες τεχνολογίες και να διαθέτουν ανταγωνιστικές τιμές».