Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, ο αρμόδιος κυβερνητικός φορέας για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση της εφαρμογής των πολιτικών για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς, ανακοίνωσε τις παρακάτω δράσεις και πρωτοβουλίες υπέρ της εξέλιξης των γυναικών σε θέσεις ευθύνης:

 • Η στόχευση της ΓΓΙΦ για την ισότιμη πολιτική αντιπροσώπευση των γυναικών με τη διεκδίκηση του 50%-50% και η προώθηση της συμμετοχής των γυναικών σε ποσοστό τουλάχιστον 40% του συνολικού αριθμού των υποψηφίων μελών για το δημοτικό συμβούλιο στην Αυτοδιοίκηση
 • Η έκδοση εγκυκλίου από την ΓΓΙΦ για την «Εφαρμογή και παρακολούθηση της συμμετοχής των φύλων στα συλλογικά όργανα της διοίκησης. Καταχώριση συλλογικών οργάνων των φορέων στην ηλεκτρονική εφαρμογή παρακολούθησης», σύμφωνα με τις διατάξεις του α.6 παρ 1 του Ν.2839/2000
 • Ειδικά σχεδιασμένες δράσεις και προτάσεις της ΓΓΙΦ μέσα από το «ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (ΕΣΔΙΦ) 2016 – 2020» για:
  – την επιτάχυνση της ισότιμης συμμετοχής των γυναικών σε κάθε πεδίο της δημόσιας και επαγγελματικής ζωής με έμφαση σε θέσεις λήψης αποφάσεων, στο Κοινοβούλιο, στην Τοπική και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση
  – την ενδυνάμωση και ανάπτυξη των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των γυναικών για την ενεργό συμμετοχή τους σε κέντρα λήψης αποφάσεων και ηγετικές θέσεις
  – την ανάπτυξη πολιτικών για τη συμμετοχή των γυναικών στις εκλογές.
 • Η συμφιλίωση της επαγγελματικής και οικογενειακής/προσωπικής ζωής των γυναικών ως αυτοτελής στόχος και άξονας προτεραιότητας του ΕΣΔΙΦ, με επιμέρους στόχους που αποσκοπούν στην εξισορρόπηση των δύο τομέων
 • Η στήριξη της ΓΓΙΦ στις εργαζόμενες γυναίκες που της απευθύνονται για παραβίαση εργασιακών δικαιωμάτων
 • Οι επισταμένες και διαρκείς προσπάθειες της ΓΓΙΦ για τη μεταρρύθμιση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τις γονικές άδειες και στοχεύει στην πιο δίκαιη μεταχείριση των γυναικών
 • Η στήριξη της ΓΓΙΦ στην ανάδειξη και την ενίσχυση των γυναικών επιστημονισσών και ερευνητριών και η περαιτέρω ανάπτυξη των σπουδών φύλου
 • Η χορήγηση 5 υποτροφιών από την ΓΓΙΦ για μεταπτυχιακές σπουδές σε γυναίκες απόφοιτες Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων στον τομέα Γυναικών Μάνατζερ και Επιχειρηματιών

Περισσσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της ΓΓΙΦ.