Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών η χώρα αποκτά ενιαίο σύστημα με συγκεκριμένες εθνικές προδιαγραφές για ολόκληρη την επικράτεια για την εγκατάσταση, χρήση και λειτουργία, φωτεινών σηματοδοτών με σύστημα αντίστροφης χρονικής μέτρησης  για του πεζούς.

Η θεσμοθέτηση ενιαίων κανόνων για την εγκατάσταση και λειτουργία τέτοιων συστημάτων, όπου θα επιλέγεται κάθε φορά από τους αρμόδιους φορείς, έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς  όλες οι μελέτες τονίζουν τη χρησιμότητα της λειτουργίας τους για τους πεζούς.

Επιδρούν θετικά στη συμπεριφορά των πεζών παρέχοντας τους την ακριβή ένδειξη του χρόνου που έχουν για να διασχίσουν μια διάβαση, μειώνοντας στο ελάχιστο τον κίνδυνο ατυχημάτων και αυξάνοντας κατακόρυφα την ασφάλεια πεζών αλλά και οδηγών, ενώ επιδρούν θετικά ακόμη και στην ομαλή ροή της κίνησης των οχημάτων.

Προηγήθηκε εκτενής διαβούλευση με όλους τους αρμόδιους φορείς και τα ευρωπαϊκά όργανα,  για να συμπληρωθεί και να εγκριθεί ο νέος τεχνικός κανονισμός με ενιαίες προδιαγραφές  που θα εφαρμοστεί εφεξής σε ολόκληρη την επικράτεια, ώστε να σταματήσουν τα φαινόμενα πολλών και διαφορετικών συστημάτων αντίστροφης μέτρησης στους φωτεινούς σηματοδότες για τους πεζούς, ανά δήμο ή περιφέρεια.

Στις προδιαγραφές του νέου κανονισμού έχουν ληφθεί υπόψη τα Ευρωπαϊκά πρότυπα και οι σχετικές οδηγίες, έχουν συνεκτιμηθεί  τα αποτελέσματα σχετικής έρευνας από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, αλλά και πιλοτικές εφαρμογές στους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης, ενώ μετά τη διαβούλευση που έγινε με τις εταιρείες που λειτουργούν μέχρι και σήμερα αντίστοιχα συστήματα, εξασφαλίστηκε η επεκτασιμότητα και η συμβατότητά τους με τις νέες τεχνολογίες.