Η Γενική Γραμματεία Ισότητας σχεδίασε και παρέλαβε το Έργο «Ανάπτυξη ηλεκτρονικής εφαρμογής, λειτουργία εφαρμογής των νόμων για την ποσόστωση των φύλων στα όργανα της δημόσιας διοίκησης και στους εποπτευόμενους φορείς», το οποίο εντάσσεται στο Έργο Σημαία, «Οργάνωση υπηρεσιών για την ενσωμάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης» (Παρατηρητήριο).

Πρόκειται για μία εύχρηστη ηλεκτρονική εφαρμογή, η οποία καθοδηγεί τα όργανα της Διοίκησης στην συγκρότηση και καταχώριση των συσταθέντων ή υπό σύσταση συλλογικών οργάνων και διευκολύνει τόσο την τήρηση της ποσόστωσης όσο και την παρακολούθησή της από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας Φύλων.

Οι αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες μπορούννα εισέλθουν στην εφαρμογή που βρίσκεται στη διεύθυνση http://posostosi.isotita.gr  καινα συμπληρώσουν τα στοιχεία των φορέων και τα στοιχεία των υφιστάμενων συλλογικών οργάνων και κάθε νέου συλλογικού οργάνου που συστήνεται υπό την αρμοδιότητά τους.

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων υπενθυμίζει την υποχρέωση τήρησης του ποσοστού για την ισότητα των φύλων στις περιπτώσεις διορισμού στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α., στα μέλη διοικητικών συμβουλίων ή άλλων συλλογικών οργάνων διοίκησης Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ..