ΔΑΣΟΣ

Ψηφίστηκε στη Βουλή, με ευρεία πλειοψηφία, το νομοσχέδιο για τους Δασικούς Συνεταιρισμούς, έναν κλάδο που λειτουργούσε για χρόνια χωρίς κανονιστικό πλαίσιο, με βάση κανόνες αγροτικών συνεταιρισμών, που δεν λάμβαναν υπόψη τους τις ιδιαιτερότητες του επαγγέλματος του δασεργάτη.

Τα μέτρα που περιλαμβάνει ο νέος νόμος στοχεύουν στην ανάπτυξη και τη βελτίωση της λειτουργίας των Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων, καθώς και στην ορθότερη διαχείριση των δασών που θα διασφαλίσει τη διατήρηση του επαγγέλματος του δασεργάτη.

Με το νέο θεσμικό πλαίσιο είναι εμφανής η διάθεση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας να προσεγγίσει τους δασικούς συνεταιρισμούς ως ξεχωριστή οντότητα και να τους δώσει τον ρόλο που τους αρμόζει.

Οι δασικοί συνεταιρισμοί, οι οποίοι είναι συνεταιρισμοί εργασίας–ειδικού σκοπού, με αντικείμενο την εκτέλεση δασικών εργασιών σε δημόσια δάση, καθώς και σε μη δημόσια (κοινοτικά, μοναστηριακά κλπ.), η δασοπολιτική επιτήρηση των οποίων ασκείται από το Κράτος, διαφέρουν από τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, οι οποίοι είναι συνεταιρισμοί αγροτών ιδιοκτητών-παραγωγών.

Συνεπώς, δίνεται έμφαση στη λειτουργία των δασικών συνεταιρισμών και στην ποιότητα της παρεχόμενης εργασίας, εκ των οποίων εξαρτάται σε καίριο βαθμό η αειφορική διαχείριση των δασών, αλλά και η ποιότητα των παραγόμενων πρωτογενών προϊόντων. Επιπλέον, μέσω αυτών, εξασφαλίζεται πρόσθετο εισόδημα και απασχόληση στους ορεινούς παραδασόβιους πληθυσμούς.

Επισημαίνται ότι το 50% της χώρας είναι καλυμμένο με δάση, κάτι που θα μπορούσε να της επιτρέπει, όπως γίνεται σε χώρες με ανάλογη δασοκάλυψη, να έχει έσοδα που θα καλύπτουν το 2% του ΑΕΠ.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι τα θέματα της οργάνωσης και λειτουργίας των δασικών συνεταιρισμών εργασίας έχριζαν ειδικής ρύθμισης, με δεδομένο ότι οι σχετικοί νόμοι περί αγροτικών συνεταιρισμών (Ν. 921/1979, Ν. 1541/1985, Ν. 2169/1993, Ν. 2810/2000) ήταν μονομερώς προσανατολισμένοι στη διευθέτηση των υποθέσεων του συνεργατισμού στον αγροτικό τομέα παραγωγής και όπως είναι φυσικό, δεν ρύθμιζαν επαρκώς τις ιδιαιτερότητες του δασικού τομέα.