Με την ΠΟΛ 1132/2017 ξεκινά η εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 74 του ν. 4484/2017 για την επιστροφή άμεσα και χωρίς έλεγχο φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και Φ.Π.Α. φυσικών και νομικών προσώπων μέχρι του συνολικού ποσού των 10.000 ευρώ σε εκκρεμείς, ανά δικαιούχο και ανά φορολογία, υποθέσεις ελέγχου.

Η έναρξη ισχύος της εν λόγω διάταξης είναι η 1.8.2017, ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Πιο συγκεκριμένα:

-Η επιστροφή αφορά εκκρεμείς, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (1.8.2017), αιτήσεις επιστροφής φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων, καθώς και φόρου προστιθέμενης αξίας σε δικαιούχους επιστροφής, ανεξάρτητα από το καθεστώς στο οποίο εντάσσονται.

Διευκρινίζεται ότι ως εκκρεμείς νοούνται οι υποθέσεις ελέγχου, για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί προσωρινός διορθωτικός προσδιορισμός φόρου.

-Εφαρμόζεται, εφόσον το συνολικά αιτηθέν προς επιστροφή ποσό για το οποίο εκκρεμεί έλεγχος, δεν υπερβαίνει τις δέκα 10.000 ευρώ, ανά δικαιούχο και ανά φορολογία. Προβλέπεται δηλαδή η δυνατότητα ικανοποίησης περισσότερων αιτημάτων του ίδιου δικαιούχου όταν συνολικά δεν υπερβαίνουν, ανά φορολογία, τις 10.000 ευρώ.

-Εφαρμόζεται άμεσα, χωρίς τον έλεγχο συνδρομής άλλων προϋποθέσεων, με την επιφύλαξη των περί παραγραφής διατάξεων.

Ο φυσικός και ηλεκτρονικός φάκελος των συγκεκριμένων υποθέσεων ολοκληρώνονται με την αναφορά της εν λόγω διάταξης.