Υπογράφηκε η Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 2426/14.7.2017), σύμφωνα με την οποία καθορίζονται οι προϋποθέσεις για τη ρύθμιση οφειλών και για τον προσδιορισμό των δόσεων αποπληρωμής οφειλών προς το Δημόσιο, στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού.

Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται συνολικά είναι οι εξής:

  1. Να έχει γίνει εκτίμηση της αξίας των ακινήτων της επιχείρησης που περιλαμβάνεται σε έκθεση εμπειρογνώμονα. Σε περίπτωση που δεν προσκομίζεται έκθεση, το Δημόσιο θα λαμβάνει υπόψη την φορολογητέα αξία που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του ΕΝ.Φ.Ι.Α.
  2. Να έχει γίνει εκτίμηση της αξίας των κινητών της επιχείρησης που σχετίζονται με την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας του οφειλέτη-επιχειρηματία, όπως ενσώματα και άυλα πάγια πλην ακινήτων, αποθέματα, χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (π.χ. απαιτήσεις, τίτλοι, καταθέσεις, μετρητά, μετοχές).
  3. Οι δόσεις που προτείνονται για την αποπληρωμή του συνολικού ποσού δεν υπερβαίνουν τις 120 μηνιαίες δόσεις και είναι ισόποσες.
  4. Το ύψος της κάθε δόσης δεν μπορεί να υπολείπεται των πενήντα (50) ευρώ (minimun), ενώ η πρώτη δόση καταβάλλεται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία υπογραφής της συμφωνίας και οι υπόλοιπες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα καθενός από τους επόμενους μήνες.

Αρμόδιοι φορέας για τη συμμετοχή του Δημοσίου στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών είναι η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.