Ως προσωρινός επίτροπος στην ΑΕΠΙ (Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης «Ελληνική εταιρεία προς προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας Α.Ε.») διορίζεται η Μαρία Βλάχου, Προϊσταμένη Επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης.

Η θητεία της θα είναι εξάμηνη και θα υπάρχει η δυνατότητα τρίμηνης ανανέωσης. Στο τέλος κάθε μήνα η Μαρία Βλάχου θα είναι υποχρεωμένη να υποβάλλει στην Υπουργό συνοπτική έκθεση πεπραγμένων, προγραμματισμό για τον επόμενο και συνολική έκθεση στη λήξη της θητείας της.